Россия Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Белавенцев Олег бла Статс-секретарь - Россия Федерацияны къоруулау министрини заместители Панков Николай Пятигорск шахарда джаш тёлюню аскер-патриот юретиуню юсюнден кенгеш бардыргъандыла. Аны ишине Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, аны кибик округну бирси субъектлерини башчылары эмда «Юнармияны» баш эмда регионал штабларыны тамадалары къошулгъандыла. Кенгешде Шимал Кавказ федерал округда адамланы аскер-патриот юретиу системаны ишин игилендириуню эмда «Юнармия» къозгъалыуну ёсдюрюуню юслеринден сёлешиннгенди. 


Россия Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Белавенцев Олег, кенгешни ача, «Юнармияны» бёлюмлери бютеу къралны регионларында ишлеб тургъанларын чертгенди. Шимал Кавказ федерал округда да ол къозгъалыуну 7 регионал келечилиги, 29 отряды барды. Ала 13 мингнге джууукъ джаш адамны бирикдиредиле. Арт кёзюуде мында «Зарница» деген уллу аскер-спорт оюн бардырылгъанды. Анга бютеу округну джаш тёлюсю къошулгъанды.   Белавенцев Олег, аны юсюнден айта, «Юнармия» аланы бирикдирген организациягъа бурулгъанын айырыб чертгенди.
Джыйылыуда Статс-секретарь - Россия Федерацияны къоруулау министрини заместители Панков Николай да сёлешгенди. Ол айтхандан,  бюгюнлюкде «Юнармия» деген къозгъалыуну эм баш борчу аны джаш тёлюню патриотизмге юретиу политикасыны этимлилигин ёсдюрюуню бирча кескин мадарларын табыу бла джарашдырыуду.
Россия Федерацияны Сауутлу Кючлерини энчи къурамы бла ишлеуню баш управлениесини тамадасы Барышев Михаил да «Юнармия» деген къозгъалыуну ишини биринчи джетишимлерини юслеринден хапар айтханды. Бизни эм джууукъ заманнга баш борчубуз, дегенди ол, джаш тёлюню патриотизмге юретиу бла байламлы джамагъат организацияланы «Юнармияны» тёгерегине бирикдириудю. Ол оюм этгенден, Шимал Кавказны республикаларында аллай организацияла кёб болгъанлары себебли бу ишни алада артыкъ да тири бардырыргъа керекди. 
Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид айтхандан, «Россияда бу къозгъалыу ишлеб башлагъанлы къуру бир джылгъа джууукъ болады. Алай а ол регионлада кесине иги джакълыкъ табханды. «Къалай десегиз, аны идеологиясы бек магъаналы эмда ангылашыннган джорукъланы тамалында къуралгъанды. Къуру бизде, Къарачай-Черкесияда, 70 джаш аскерчи отряд барды да, алагъа 1300 школ сохта член болгъанды. Аланы Ата джуртха сюймеклик, аны излемлерин къорууларгъа хазырлыкъ, тарих кертиликни сакълау дегенча шартла бирикдиредиле. Алай эсе уа, Россияны Къоруулау министерствосуна къарагъан «Юнармияны» келир заманы игиди. Биз да кесибизни джаныбыздан аны не джаны бла да джакълаб, ёсе, бегий барырына болушуб турлукъбуз. Аны бла бирге Ата джуртун сюйген адебли-намыслы джаш тёлю ёсдюрюр ючюн къаджыкъмай кюреширикбиз», - дегенди КъЧР-ни Башчысы, ол кенгешде сёлеше.  
Кенгешде Темрезланы Рашид Россия Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Белавенцев Олегни башчылыгъы бла Школ спортну Бютеуроссия федерациясыны президенти, Олимпия оюнланы юч кере чемпиону Роднина Ирина бла келишиу этиб, аны «Школ спорт» деген проектин округда да бардырыуну юсюнден ШКФО-ну субъектлерини башчылары бла келишиу этерге эмда анга къол салыргъа теджегенди.
Аны кибик кенгешде ШКФО-ну Толу эркинликли келечисинде округда аскер-патриот къозгъалыуну комплексли ёсдюрюуню юсюнден ишчи къауум къураргъа бегим этилгенди. Ол «Юнармия» деген къозгъалыуну тамалында къураллыкъды.

 
{jcomments}