Мындан алда Черкесск шахарда «Эресей гвардияны аллеясы» деген акцияны тамалында биринчи иш бардырылгъанды.

Ол Эресейни ич къараууллугъуну 1-чи командующийи, инфантериядан генерал Евграф Федотович Комаровский туугъанлы 250 джыл толгъанына аталгъанды.

Доватор атлы орамны скверинде 25 эмен, юрге, джёге терек орнатылгъанды.

Ол ишге Черкесскени мэриясыны келечилери, закон-джорукъ сакълагъан аскерлени ветеранларыны Шимал Кавказда джамагъат организациясыны регионал бёлюмюню председатели Сергей Кузнецов, Чапаевское элде школну Эресей гвардия шефлик этген классы, журналистле, ведомствону Къарачай-Черкес Республикада управлениесини аскерчилери бла къуллукъчулары къошулгъандыла.

«Бизге «Эресей гвардияны аллеясы»  деген акциягъа биринчи атламла этдирирге эркинлик берилгенди. Эстафетаны бизден Грозный, Ставрополь, Магас, Нальчик, Владикавказ, Махачкъала шахарла аллыкъдыла. Акцияны ахыр иши, Шимал Кавказ федерал округну ара шахары Пятигорскеде этилликди», - деб, чертгенди кесини сёзюнде Эресей гвардияны джергили управлениесини тамадасыны аскерчиле бла ишлеген джанындан орунбасары, полковник Марат Цуров.

«Мен быллай сейир акцияны ишине къошулгъаныма бек къууанама. Бу иш Евграф Комаровскийни туугъан кюнюне аталыб бардырылады. Бизни шахарны адамлары энди бу ариу аллеягъа сюйюб къарарыкъдыла», - дегенди джергили органны техника джаны бла баджаргъан къауумуну командири, тамада лейтенант Владислав Шестаков.

Шимал Кавказ федерал округну шахарларыны паркларында,  скверлеринде бютеулей да 250 терек орнатыргъа план салыннганды.

(Бизни корр.).

 
{jcomments}