Абыстол айны 1-де республиканы Юстиция министерствосуну залында Сюдю приставланы федерал къуллугъу къуралгъанлы 153 джыл толгъаны бла байламлы къууанч джыйылыу болду.

Сюдю приставланы байрамлары бла алгъышларгъа ала бла байламлылыкъ джюрютген ведомстволаны келечилери – КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутаты Акъбайланы Ренат, РФ-ны Минюстуну КъЧР-де управлениесини башчысы Алчакъланы Зухра, Управлениени аппаратыны бёлюмлерини тамадалары эмда бирси къуллукъчулары, джамагъат советини келечилери - келген эдиле.

 Джылдан джылгъа кърал къуллукълада ишлеген тиширыулагъа аслам тюбеб барабыз. Аланы арасында джетишимле этиб, таб, уллу чынлагъа дери чыкъгъан, атларын бютеу къралгъа огъай эсенг андан тышында да айтдыргъан таулу тиширыуларыбыз да кёбдюле. Айхай да, биз да ала бла ёхтемленирге сюебиз, ёсюб келген тёлюлеге ашхы юлгю болгъанларына къууанабыз.

Алайды да, Боташланы Ильясны къызы Любовь Эресей Федерацияны Сюдю приставларыны федерал къуллугъуну КъЧР-де управлениесинде ишлегенли талай заман болады. Тышындан къарагъан адамгъа назик, субай санлы, таулу тиширыу эркиши баджарыр джумушланы толу баджараламыды экен деген сагъышла келирге боллукъдула. Алай болса да, ол джууаблы ишинде борчун тыйыншлы толтурады. Любаны биргесине ишлеген приставла анга сый бериб, махтау чакъырыб сёлешгенлери ол затлагъа шагъатлыкъ этедиле.

Къарачай-Черкес Республикада Росгвардия къуллукъну абычары Джангы Джёгетей элде профессор Сюйюнчланы Ханапийни, атын джюрютген орта школда патриотизмни юсюнден юретиу-ангылатыу дерс бергенди.

Спецназ къуллукъчу сохталагъа кесини ишини къалгъан ишледен башхалыгъыны юсюнден, къуллугъун толтура джигитлик этиб джан берген подполковник Андрей Ленёвну аты Росгвардияны республикан органыны къурамына ёмюрлюкге джазылгъаныны юслеринден да хапар айтды.

Махачкъалада Эресей Федерацияны Терроризмге къаршчы кюрешген миллет комитетини кёзюулю джыйылыуу болгъанды. Аны ол Комитетни председатели, Эресейни ФСБ-ны директору Бортников Александр бардыргъанды.

Джыйылыуну ишине Эресей Федерацияны Терроризмге къаршчы кюрешген миллет комитетини членлери, Темрезланы Рашидни да айтыб, РФ-ны бир къауум субъектинде Терроризмге къаршчы кюрешген комиссияланы, толтуруучу властны федерал органларыны башчылары, джорукъ сакълаучу органланы келечилери да къошулгъандыла.

Халкъгъа халал къуллукъ эте, кючлерин аямай кюрешиб, атларын сый бла айтдыргъан фахмулу адамла кёбдюле. Ала, къайсы къуллукъда болсала да, атларын махтау бла айтдырыб, таукел алгъа барадыла.
Аллай ашхыланы бириди юстицияны 2-чи класслы кенгешчиси деген чынны джюрютген Алчакъланы Къурманбийни къызы Зухра. Ол къыркъар (август), айны 6-да Эресей Федерацияны Юстиция министерствосуну Къарачай-Черкесияда управлениесини тамадасы къуллукъгъа салыннганды. Аллай буйрукъгъа Эресей Федерацияны юстиция министрини борчларын толтургъан Олег Плохой къол салгъанды.