Борлакъланы Кочраны джашы Алий (документлеринде Алексей деб джазылады) 1967-чи джыл къыркъар (август) айны 18-де Уруп районну Преградна стансесинде, уллу юйдегиде туугъанды. Кочра бла юй бийчеси Соняны юйдегилеринде ол ючюнчю сабий болуб ёсгенди. Атасы, анасы къалгъан сабийлеринча, Алийни да ариу халиге, намысха, адебге гитчелигинден башлаб юретгендиле. Алий Къызыл Уруп элни школунда 1983-чю джыл орта билим алыб чыкъгъанды.

Къачан да уллу юйдегиде ёсген сабий тенглерини арасында ишни сюйген, хар берилген джумушха тири узалгъан шартлары бла танылгъанды.

Алий 1985-чи джыл аууз-герги (октябрь) айда Совет Аскерге къуллукъ этерге кетеди. Ол алгъы бурун Владикавказда аскер бёлекге тюшеди. Алайда 3 айны карантинде болады. Анда Борлакъ улуну къазауатха кючлю хазырлаб, 1986-чы джыл байрым (февраль) айны 3-де Афганистаннга ашырдыла. Ары кетер кюннге дери Афганистаннга иериклерин билмегенди. Билсе да, кеси айтханлай, ким биледи, ол джолну сайларыкъ болур эди. Нек десегиз, ол джыллада джаш тёлюню ангысына Ата джуртха сюймеклик, патриотлукъ деген сезимлени къаты сингдириб юрете эдиле школда да, юйде да. Ол шартланы джашауларында эм баш магъанагъа санаб джашай эдиле джаш адамла.

Гогуйланы Мудалифни джашы Ислам 1966-чы джыл байрым (февраль) айны 2-де Къабарты-Малкъар Республиканы Кичималка элинде туугъанды. Гитчелигинде саулугъуну къарыусузлугъу амалтын хаман да ауругъанлай, он джылына дери инджилгенлей тургъанды. Андан сора бир кесек къарыу ала, кеси да спорт бла кюреше, аны бла аякъ юсюне миннгенди. Сингирли, къатангы сабий болуб, 12-14 джылында турникде уста ойнай, абадан къауумгъа огъуна ал бермей адамланы сейирсиндире эди.

Ислам 7-чи классда окъугъан заманда юйдегилери Нарсанагъа кёчерге кёлленнген эдиле. Кичималкада юреннген орамын, тенгчиклерин бек сюйгени себебли кетерге унамай тургъан хапарын бюгюнлюкде аны джууукълары эслерине тюшюрюб айтадыла. Андан сора Ислам Черкесскеде 15-чи номерли орта школда окъугъанды. Аны окъутхан  устазларыны бир къаууму бюгюн да саудула. Ол устазларыны берген джумушларын толу тындыргъан, юретгенлерин да дженгил алгъан фахмулу сабий болгъанын бюгюн да айтадыла.

Анасы Фатима бла атасы Мудалиф (ауушхандыла, джандетли болсунла) сабийлерин – тёрт джашны – адебни-намысны джоругъунда къаты юретиб, урунууну сюйдюрюб, аланы санларын иш бла, спорт бла чыныкъдырыб ёсдюргендиле. Аны себебли ол шартлары эркиши сабийлеге къайда да сый, махтау келтиргенлей тургъандыла. Ислам 9-чу классдан сора колхозгъа кириб, эки айны комбайнада да ишлегенди.

Джыйылыугъа КъЧР-ни Джамагъат палатасыны председатели Молдованова Вера, республиканы миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы хакъындан министрини заместители Хубийланы Ислам, окъуу бла илмуну министрини заместители Бекижева Фатима, республикада динлени келечилери, Афганчыланы союзуну КъЧР-де бёлюмюню эмда правлениесини членлери, Афганчы сакъатланы джамагъат бирлешлигини тамадасы Жданов Геннадий дагъыда бирси джамагъат бирлешликлени келечилери, окъуу учреждениелени сохталары бла студентлери, журналистле келген эдиле.

Джыйылыу республикан библиотеканы къуллукъчуларыны башламчылыкълары бла къуралгъаны себебли методика бёлюмюню къуллукъчусу Биджиланы Зухра джыйылгъанланы келген къонакъла бла шагъырей этиб, конференцияны баш муратын айтды. Ызы бла афганчыланы Эресей джамагъат бирлешлигини КъЧР-де бёлюмюню тамадасы Мамчуланы Исса-Алийге берилди сёз. Ол Афганистанда баргъан къазауатда он джылгъа джууукъ заманны ичинде бизни джердешлерибиз къаллай хыйсаблада уруш этгенлерини эмда къыйын кёзюуледе тирилик танытханларыны, къаллай отлу джолланы ётгенлерини юслеринден хапар айтды.

Кёб болмай Эресейчи гвардияны Къарачай-Черкесияда управлениесини залында, джаш тёлюню аскер-патриот юретиу ишлени бардырыугъа къошхан энчи юлюшлери ючюн граждан джамагъатны институтларыны келечилерине Бюсюреу къагъытла бердиле.

Джыйылыуну ишине къошулгъанланы арасында кеси оноуун кеси этген джергили органны къурамына къарагъан къауумну тамадасы, полковник Марат Цуров, ветеранланы Бютеуэресей джамагъат организациясыны «Аскер къарнашлыкъ» деген  джергили бёлюмюню председатели Исхакъ Афаунов, «Афганистанда болгъанланы эресейчи союзуну ветеранлары» деген регионал оганизацияны председатели Мамчуланы Исса-Алий, Черкесск шахарны джаш тёлюсюню Аскер-патриот юретиу аралыгъыны методисти Эрикгенланы Ибрагим бар эдиле.

Байчораланы Османны джашы Анзор 1965-чи джыл хычаман (май) айны 9-да Къобан районну Светлое элинде туугъанды. Атасы Осман бла анасы Казлий тёрт джаш бла эки къызны ёсдюргендиле. Анзор аланы эм кичилери эди. Ала сабийлерини барысын да иги халиге, намысха, адебге юретиб, Ата джуртха сюймекликни сингдириб ёсдюргендиле. Анзор да анасыны сютю бла сингнген ол ашхы шартланы ахыр кюнюне дери сакълагъанды. Атасы юретген тёзюмлюлюкню, эркишиликни джанына къоркъуу тюшген кёзюуде да унутмагъанлай, Ата джуртуна кертилей къалгъанды.

Анзор 1972-чи джыл туугъан элинде сегизджыллыкъ школгъа баргъанды. Аны тауусханында, орта билимни толу алыр ючюн, джууукъдагъы элде – Счастливоеде - школгъа джюрюб, 9-10-чу кллассланы анда окъугъанды. Устазлары аны ариу халиси эмда билим алыргъа талпымакълыгъы уллу болгъаны ючюн бек сюйгендиле. Тенглерини арасында да ол кесини намысы бла, ишленмеклиги бла айрылыб танылгъан сабий болгъанды.