Джыйылыугъа КъЧР-ни Джамагъат палатасыны председатели Молдованова Вера, республиканы миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы хакъындан министрини заместители Хубийланы Ислам, окъуу бла илмуну министрини заместители Бекижева Фатима, республикада динлени келечилери, Афганчыланы союзуну КъЧР-де бёлюмюню эмда правлениесини членлери, Афганчы сакъатланы джамагъат бирлешлигини тамадасы Жданов Геннадий дагъыда бирси джамагъат бирлешликлени келечилери, окъуу учреждениелени сохталары бла студентлери, журналистле келген эдиле.

Джыйылыу республикан библиотеканы къуллукъчуларыны башламчылыкълары бла къуралгъаны себебли методика бёлюмюню къуллукъчусу Биджиланы Зухра джыйылгъанланы келген къонакъла бла шагъырей этиб, конференцияны баш муратын айтды. Ызы бла афганчыланы Эресей джамагъат бирлешлигини КъЧР-де бёлюмюню тамадасы Мамчуланы Исса-Алийге берилди сёз. Ол Афганистанда баргъан къазауатда он джылгъа джууукъ заманны ичинде бизни джердешлерибиз къаллай хыйсаблада уруш этгенлерини эмда къыйын кёзюуледе тирилик танытханларыны, къаллай отлу джолланы ётгенлерини юслеринден хапар айтды.

Кёб болмай Эресейчи гвардияны Къарачай-Черкесияда управлениесини залында, джаш тёлюню аскер-патриот юретиу ишлени бардырыугъа къошхан энчи юлюшлери ючюн граждан джамагъатны институтларыны келечилерине Бюсюреу къагъытла бердиле.

Джыйылыуну ишине къошулгъанланы арасында кеси оноуун кеси этген джергили органны къурамына къарагъан къауумну тамадасы, полковник Марат Цуров, ветеранланы Бютеуэресей джамагъат организациясыны «Аскер къарнашлыкъ» деген  джергили бёлюмюню председатели Исхакъ Афаунов, «Афганистанда болгъанланы эресейчи союзуну ветеранлары» деген регионал оганизацияны председатели Мамчуланы Исса-Алий, Черкесск шахарны джаш тёлюсюню Аскер-патриот юретиу аралыгъыны методисти Эрикгенланы Ибрагим бар эдиле.

Байчораланы Османны джашы Анзор 1965-чи джыл хычаман (май) айны 9-да Къобан районну Светлое элинде туугъанды. Атасы Осман бла анасы Казлий тёрт джаш бла эки къызны ёсдюргендиле. Анзор аланы эм кичилери эди. Ала сабийлерини барысын да иги халиге, намысха, адебге юретиб, Ата джуртха сюймекликни сингдириб ёсдюргендиле. Анзор да анасыны сютю бла сингнген ол ашхы шартланы ахыр кюнюне дери сакълагъанды. Атасы юретген тёзюмлюлюкню, эркишиликни джанына къоркъуу тюшген кёзюуде да унутмагъанлай, Ата джуртуна кертилей къалгъанды.

Анзор 1972-чи джыл туугъан элинде сегизджыллыкъ школгъа баргъанды. Аны тауусханында, орта билимни толу алыр ючюн, джууукъдагъы элде – Счастливоеде - школгъа джюрюб, 9-10-чу кллассланы анда окъугъанды. Устазлары аны ариу халиси эмда билим алыргъа талпымакълыгъы уллу болгъаны ючюн бек сюйгендиле. Тенглерини арасында да ол кесини намысы бла, ишленмеклиги бла айрылыб танылгъан сабий болгъанды.

Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Ич ишлерини министерствосуну коллегиясыны залында брифинг болду.

Джангы джыл байрамланы кёзюуюнде джамагъатны арасында къоркъуусузлукъну сакълай закон, джорукъ къалай сакъланнганыны юсюнден Къарачай-Черкесияны Ич ишлерини министерствосуну полициясыны тамадасыны орунбасары, полицияны полковниги Шаев Ануар Рамазанович сёлешди.

«Республиканы джеринде джангы джылгъы байрам къууанчла, 2018-чи джыл эндреуюк (декабрь) айны 21-ден башланыб, болгъан шахарлада, элледе бардырылгъандыла. Бютеулей да 650 къууанч болгъанды. Алагъа 100 минг адам къошулгъанды. Байрам кюнлени заманында джамагъатны къоркъуусузлугъун ич ишлени органларыны 2000 къуллукъчусу сакълагъанды. Къалгъанла да, кече-кюн демей, тири кюрешгендиле.

Джангы джылны аллы бла бардырылгъан къууанчланы 550-си школлада, сабий садлада болгъандыла. Алагъа 67 минг адам къошулгъанды. 2019-чу джылны башил (январь) айыны 6-сы бла 7-де да талай иш бардырылгъанды. Алагъа 5 мингнге джууукъ адам къошулгъанды. Ол заманда да полицияны 200 къуллукъчусу хар затны кёз туурада тутханды.

 Эресейчи гвардияны Къарачай-Черкесияда ОМОН-ну къуллукъчулары Джангы джылны аллы бла шефлик этген классларыны сабийлери бла джергили кинотеатрланы бирине баргъандыла.

Джаш къонакъла мультфильмлеге къарагъандан сора, спорт эмда башха конкурслада эришгендиле. Кеслерини не эте билгенлерин, фахмуларын, билимлерин, кючлерин кёргюзгендиле.

«Бизге хар быллай тюбешиуню уллу магъанасы барды. Джангы джылны аллы бла сабийле сизни бла тюбеширге ашыгъыб, талпыб турадыла. Сизни бюгюн этгенигиз сабийлеге уллу саугъады. Школчула бюгюн къууаннганларын кёб заманны унутурукъ тюлдюле. Сау болугъуз, бизни сабийлерибизге терен эс бёлгенигиз ючюн», - деб, директорну окъуу-юретиу джанындан орунбасары Къазийланы Роза эресейчигвардиячылагъа бюсюреу этгенди.