РФ-ны миллет гвардиясыны Шимал Кавказда аскер округуну тамадасы  генерал-лейтенант Сергей Корнюшкин КъЧР-ни Чапаевское элинде орта школну директору Малсюйгенланы Ачемез бла сабийлени патриот сезимлеге юретиу джаны бла бир оноулу болуб ишлерге деген келишиуге къол салгъанды. 

Эки къауум да сохталаны аскерчилик-патриот эмда адет, адеб джанындан иги халили ёсдюрюуню, артда ол ведомствону баш окъуу заведениелерине кирирча билим да, сынам да бериуню  юсюнде бир-бирине болушургъа келишдиле. «Росгвардиячыла кадетлеге болушхандан да озуб, ала бла аскерчиликни хакъындан къошакъ дерсле да бардырлыкъдыла», - деб билдиреди ведомствону пресс-къуллугъу.

Абыстол айны 1-де республиканы Юстиция министерствосуну залында Сюдю приставланы федерал къуллугъу къуралгъанлы 153 джыл толгъаны бла байламлы къууанч джыйылыу болду.

Сюдю приставланы байрамлары бла алгъышларгъа ала бла байламлылыкъ джюрютген ведомстволаны келечилери – КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутаты Акъбайланы Ренат, РФ-ны Минюстуну КъЧР-де управлениесини башчысы Алчакъланы Зухра, Управлениени аппаратыны бёлюмлерини тамадалары эмда бирси къуллукъчулары, джамагъат советини келечилери - келген эдиле.

 Джылдан джылгъа кърал къуллукълада ишлеген тиширыулагъа аслам тюбеб барабыз. Аланы арасында джетишимле этиб, таб, уллу чынлагъа дери чыкъгъан, атларын бютеу къралгъа огъай эсенг андан тышында да айтдыргъан таулу тиширыуларыбыз да кёбдюле. Айхай да, биз да ала бла ёхтемленирге сюебиз, ёсюб келген тёлюлеге ашхы юлгю болгъанларына къууанабыз.

Алайды да, Боташланы Ильясны къызы Любовь Эресей Федерацияны Сюдю приставларыны федерал къуллугъуну КъЧР-де управлениесинде ишлегенли талай заман болады. Тышындан къарагъан адамгъа назик, субай санлы, таулу тиширыу эркиши баджарыр джумушланы толу баджараламыды экен деген сагъышла келирге боллукъдула. Алай болса да, ол джууаблы ишинде борчун тыйыншлы толтурады. Любаны биргесине ишлеген приставла анга сый бериб, махтау чакъырыб сёлешгенлери ол затлагъа шагъатлыкъ этедиле.

Къарачай-Черкес Республикада Росгвардия къуллукъну абычары Джангы Джёгетей элде профессор Сюйюнчланы Ханапийни, атын джюрютген орта школда патриотизмни юсюнден юретиу-ангылатыу дерс бергенди.

Спецназ къуллукъчу сохталагъа кесини ишини къалгъан ишледен башхалыгъыны юсюнден, къуллугъун толтура джигитлик этиб джан берген подполковник Андрей Ленёвну аты Росгвардияны республикан органыны къурамына ёмюрлюкге джазылгъаныны юслеринден да хапар айтды.

Махачкъалада Эресей Федерацияны Терроризмге къаршчы кюрешген миллет комитетини кёзюулю джыйылыуу болгъанды. Аны ол Комитетни председатели, Эресейни ФСБ-ны директору Бортников Александр бардыргъанды.

Джыйылыуну ишине Эресей Федерацияны Терроризмге къаршчы кюрешген миллет комитетини членлери, Темрезланы Рашидни да айтыб, РФ-ны бир къауум субъектинде Терроризмге къаршчы кюрешген комиссияланы, толтуруучу властны федерал органларыны башчылары, джорукъ сакълаучу органланы келечилери да къошулгъандыла.