Кёб болмай Росгвардияны Къарачай-Черкес Республикада управлениесини тамадасы Салпагъарланы Рашид джергили органланы къуллукъчуларын «За отличие в службе» деген ведомство медалла бла, белгиле бла саугъалагъанды эмда къуллукъларына кёре заманлары джетгенлеге кёзюулю чынла бергенди.

Аскерчиле, Росгвардияны Къарачай-Черкесияда управлениесини къуллукъчулары бла биригиб, закон, джорукъ сакълагъан къуралышланы ёлген къуллукъчуларын эсгере, уллу ишле бардыргъандыла. Ол ишлени бардырыргъа джаш тёлюню аскер-патриот юретиуню аралыгъындан джашла бла къызла да къошулгъандыла.

Аланы аллында Законну-джорукъну сакълагъан аскерлени ветеранларыны регионал бёлюмюню советини тамадасы Сергей Кузнецов сёлешгенди. Ол Къарачай-Черкесияда мамыр джашау орун алыб турур ючюн кюрешген адамланы кёбден кёб бола баргъанларыны юсюнден айтханды.

 Эресей Федерацияны Ич ишлерини Къарачай-Черкес Республикада министерствосуну министрини орунбасары, полициясыны тамадасы, полковник Боташланы  Азрет-Алийни джашы Ансар  аз да ишден бошлукъ табхан заманында кесини философия оюмларын къагъытха тюшюрюученди.

Патчахлыкъны заманында, Совет властны  кёзюуюнде да белгили айдын абычарланы бир къаууму назмула джазгъанды,  бир къаууму сурат салгъанды, бир къаууму макъамла къурагъанды, къысхасыча айтыргъа, Эресейни адабиятына, санатына, маданиятына тыйыншлы юлюшлерин къошхандыла.

Полицияны полковниги Боташланы Ансар да бек ауур, джууаблы кърал ишни кереклисича баджара тургъанлай, халкъыбызны бурундан келген нарт сёзлерине ушаш акъылман айтыуланы джыйыб, джарашдырыб, алагъа да кесини энчи оюмларын къошуб, окъугъан адамланы ойлашдырырча терен магъаналы затланы джазады.

Ансар джазгъан оюмланы, халкъны тин байлыгъын ёсдюрюуде бек керекли, уллу ишге санайбыз. Ол себебден, Боташ улуну «Къарт атамы айтыулары» деген къурамгъа кирген бир къауум оюмун «Къарачай» газетни окъуучуларына теджейбиз.

 

ДЖАЗАЛАНЫ Лида,

«Къарачай» газетни джууаблы секретары, КъЧР-ни махтаулу журналисти.

 

КЪАРТ АТАМЫ АЙТЫУЛАРЫ

Адам баласы ёсюб джетсе, миллетине, къралына халал къуллукъ этсе, кёб къыйын джашау джолдан ётсе, сынмай, антына толулай къалса, джашауда тыйыншлы орнун алса, ахлуларыны сыйын чыгъарса, ол тюлмюдю керти насыб адамгъа?!

Адам бла саламлашсанг, ауазынг кескин эшитилсин. Къол тутсанг адамны къолун бек да къысма, джумушакъ да тутма. Кесине ышаннган, ийнаннган, базгъан адамча кёрюн. Адамны эсинде биринчи кере кёрюннгенингча къаласа кёб заманнга дери…

РФ-ны миллет гвардиясыны Шимал Кавказда аскер округуну тамадасы  генерал-лейтенант Сергей Корнюшкин КъЧР-ни Чапаевское элинде орта школну директору Малсюйгенланы Ачемез бла сабийлени патриот сезимлеге юретиу джаны бла бир оноулу болуб ишлерге деген келишиуге къол салгъанды. 

Эки къауум да сохталаны аскерчилик-патриот эмда адет, адеб джанындан иги халили ёсдюрюуню, артда ол ведомствону баш окъуу заведениелерине кирирча билим да, сынам да бериуню  юсюнде бир-бирине болушургъа келишдиле. «Росгвардиячыла кадетлеге болушхандан да озуб, ала бла аскерчиликни хакъындан къошакъ дерсле да бардырлыкъдыла», - деб билдиреди ведомствону пресс-къуллугъу.

Абыстол айны 1-де республиканы Юстиция министерствосуну залында Сюдю приставланы федерал къуллугъу къуралгъанлы 153 джыл толгъаны бла байламлы къууанч джыйылыу болду.

Сюдю приставланы байрамлары бла алгъышларгъа ала бла байламлылыкъ джюрютген ведомстволаны келечилери – КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутаты Акъбайланы Ренат, РФ-ны Минюстуну КъЧР-де управлениесини башчысы Алчакъланы Зухра, Управлениени аппаратыны бёлюмлерини тамадалары эмда бирси къуллукъчулары, джамагъат советини келечилери - келген эдиле.