Биз джылдан джылгъа транспорт мадарла ёсюб баргъан иги регионда джашайбыз.

Джоллада бир-бирде шофёрла, бирде джаяу джюрюгенле, сабийле да къошулуб,  терс болуб, къоркъуулу болум орун алгъанын кёрюб къоябыз. Аны баш чурумларыны бири сабийле машиналагъа эки тюрлю къарагъанларындан болуб къалады. Бирлери къызыу баргъан машинадан къоркъадыла, экинчиле машиналаны аллары бла ашыгъыш чабыб ётерге хазырдыла. Ала шофёр машинаны дженгил тохтатыб къоялмазын неда бир джанына терк буралмазын ангыламайдыла. Хар джол чарпыуда сабийни джашауу, аны бла биргелей аталаны-аналаны къыйналгъанлары ачыкъды. Аны бла байламлы биз сагъыш этгенден, сёз сабийлени къоркъуусузлукъларыны юслеринден баргъан сагъатда, бир адам да сансыз этмезге керекди.

 Школгъа баргъан джолунда, андан ызына къайтхан сагъатда да сабийни кюню джол бла башланады.

 Быйыл абыстол (ноябрь) айны 27-де КъЧР-ни прокурору Александр Терещенко башчылыкъ этиб, законну сакълагъан органланы тамадалары къошулуб, Координацион кенгеш болгъан эди.

Анда экономиканы ёсюмюне, республикада наркомания не халда болгъанын сюздюле. Ары келгенлени арасында Координацион кенгешни членлери, Эресей Федерацияны Шимал Кавказда Толу эркинликли келечисини аппаратыны федерал инспектору, Шимал Кавказ федерал округда Росфинмониторингни регионла арасы тамадасыны орунбасары, Федерал казначействону Къарачай-Черкесияда управлениесини тамадасы, КъЧР-ни саулукъ сакълау министри, Къарачай-Черкес Республикада Наркотиклеге къаршчы комиссияны аппаратыны тамадасы, КъЧР-ни Контроль-санау палатасыны председатели, КъЧР-де Эресей Федерацияны СУ СК-сыны тамадасы бла келечилери, Черкесск гарнизонну аскер прокурору, Къарачай-Черкесияны транспорт прокурору, районла арасы прокурорла, республиканы прокуратурасыны аппаратыны къуллукъчулары бар эдиле.

Александр Терещенко, кенгешни ишин ачыб, биринчи сёзню ич ишлени органларыны, республиканы прокуратурасыны надзор бла терслеу-процессуал эмда оператив-тинтиу ишледен бёлюмюню тамадасы Хубийланы Алийге берди.

 Кёб болмай Росгвардияны Къарачай-Черкес Республикада управлениесини тамадасы Салпагъарланы Рашид джергили органланы къуллукъчуларын «За отличие в службе» деген ведомство медалла бла, белгиле бла саугъалагъанды эмда къуллукъларына кёре заманлары джетгенлеге кёзюулю чынла бергенди.

Аскерчиле, Росгвардияны Къарачай-Черкесияда управлениесини къуллукъчулары бла биригиб, закон, джорукъ сакълагъан къуралышланы ёлген къуллукъчуларын эсгере, уллу ишле бардыргъандыла. Ол ишлени бардырыргъа джаш тёлюню аскер-патриот юретиуню аралыгъындан джашла бла къызла да къошулгъандыла.

Аланы аллында Законну-джорукъну сакълагъан аскерлени ветеранларыны регионал бёлюмюню советини тамадасы Сергей Кузнецов сёлешгенди. Ол Къарачай-Черкесияда мамыр джашау орун алыб турур ючюн кюрешген адамланы кёбден кёб бола баргъанларыны юсюнден айтханды.

 Эресей Федерацияны Ич ишлерини Къарачай-Черкес Республикада министерствосуну министрини орунбасары, полициясыны тамадасы, полковник Боташланы  Азрет-Алийни джашы Ансар  аз да ишден бошлукъ табхан заманында кесини философия оюмларын къагъытха тюшюрюученди.

Патчахлыкъны заманында, Совет властны  кёзюуюнде да белгили айдын абычарланы бир къаууму назмула джазгъанды,  бир къаууму сурат салгъанды, бир къаууму макъамла къурагъанды, къысхасыча айтыргъа, Эресейни адабиятына, санатына, маданиятына тыйыншлы юлюшлерин къошхандыла.

Полицияны полковниги Боташланы Ансар да бек ауур, джууаблы кърал ишни кереклисича баджара тургъанлай, халкъыбызны бурундан келген нарт сёзлерине ушаш акъылман айтыуланы джыйыб, джарашдырыб, алагъа да кесини энчи оюмларын къошуб, окъугъан адамланы ойлашдырырча терен магъаналы затланы джазады.

Ансар джазгъан оюмланы, халкъны тин байлыгъын ёсдюрюуде бек керекли, уллу ишге санайбыз. Ол себебден, Боташ улуну «Къарт атамы айтыулары» деген къурамгъа кирген бир къауум оюмун «Къарачай» газетни окъуучуларына теджейбиз.

 

ДЖАЗАЛАНЫ Лида,

«Къарачай» газетни джууаблы секретары, КъЧР-ни махтаулу журналисти.

 

КЪАРТ АТАМЫ АЙТЫУЛАРЫ

Адам баласы ёсюб джетсе, миллетине, къралына халал къуллукъ этсе, кёб къыйын джашау джолдан ётсе, сынмай, антына толулай къалса, джашауда тыйыншлы орнун алса, ахлуларыны сыйын чыгъарса, ол тюлмюдю керти насыб адамгъа?!

Адам бла саламлашсанг, ауазынг кескин эшитилсин. Къол тутсанг адамны къолун бек да къысма, джумушакъ да тутма. Кесине ышаннган, ийнаннган, базгъан адамча кёрюн. Адамны эсинде биринчи кере кёрюннгенингча къаласа кёб заманнга дери…