Чомарталий ууакъ къуллукъчуладан болгъанды. Аны алайчыгъын чертиб айтханым: уллу къуллукъчуну чоту тынчды - аны уллулугъун ким да биледи, аны ким да сыйын кёргенча этеди, андан ким да къоркъады. Анга ким да джалынчакъды.

Эндреуюк (декабрь) айны 9-чу кюнюнде Къарачай шахарда Боташланы Хусейни джашы Къанаматны аты аталгъан ара майданнга кёб адам джыйылгъан эди. Къарачайны уланы, Эресейни Джигити, авиацияны генерал-майору, Украинада баргъан къаугъада уллу джигитлик этиб ёлген Боташланы Къанаматха салыннган эсгертмени ачаргъа деб келген, джюреклери ёхтемликден толгъан адамланы джанларына эмда санларына себеб болургъа излегенча, къышхы кюн да чомартлыкъ эте, чууакъ кёкден джылыуун тёге эди.

Къарачай-Черкесияны ара шахарында «Авангард» деген ат бла джаш тёлюню аскер-патриот ангысын ёсдюрюу бла сау джылны тохтаусуз кюреширик биринчи аралыкъ ачылгъанды.

Къач-къыш кёзюуде газ керекле тыйыншлысыча хайырландырылмагъанлары амалтын юйлеге от тюшгени кёб болады.

Ата джуртну джигитлерини кюнюне аталыб, республиканы школларында патриот сезимлени ёсдюрюрге джораланнган дерсле, джыйылыула бардырыладыла.