Экстремизм къоркъуу джашауубузгъа киргенли бёлек заман болады. Бютеу дунияда ол тамыр ийиб баргъанына, джамагъатны рахатлыгъына къатылгъанына сагъышланмагъан хазна киши джокъду.

Арттотур (апрель) айны 16-да Джёгетей Аягъы районда эсде къаллыкъ бир джарыкъ иш болду. Ол джазгъа аталгъан, ариулугъу джазны кесине ушагъан сохталаны тойлары эди.

Озгъан байрым кюн Шимал Кавказ кърал академияны мекямында Къарачай-Черкес Республиканы Джамагъат палатасы эмда адамланы психика джаны бла саулукъларын сакълауну хакъындан бирлешликни башчылыгъы бла джыйылыу болду. 

Мындан алда къарачайлыланы сюргюнден туугъан джуртларына къайтханларына эмда Уллу Хорламны кюнюне атаб, бёлек атчы узакъ джолоучулукъгъа чыгъыб, юч кюнню Къарачай-Черкесияны тау ауушлары бла аууб, Учкулан элге келген эдиле.

Бу кюнледе КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид Къарачай районну Учкулан элинде физкультура эмда саулукъ бегитиу комплексни къууанч халда ачханды.