КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид бла КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов Эресей Федерацияны делегациясыны къурамында Страсбургда Европаны Советини джергили эмда регионал властларыны 36-чы сессиясыны ишине къошулгъандыла. Ары дунияны 47 къралындан джергили, регионал властланы келечилери баргъандыла.

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид эресейчи делегацияны къурамына Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путинни буйругъу бла къошулгъанды.

Алай бла Темрезланы Рашид бла Александр Иванов Конгрессни 36-чы пленар кенгешини ачылыуунда болгъандыла. Баш тема «Мэры на страже демократии» болгъанды. Кенгешни кёзюуюнде сессиялада джергили эмда муниципал дараджада демократияны, муниципал ачыкълыкъны ёсдюрюуде орун алгъан соруула сюзюлгендиле. Европаны Советини джергили эмда регионал властларыны конгресси, европачы регионла бла шахарланы тамадалары бла хайыр келтирлик ушакъ этгенлерини, сынам  алмашдыргъанларыны магъанасы уллуду.

 

 Черкесскени Маданият юйюнде Эресей Федерацияны Миллет гвардия аскерлерини кюнюне аталгъан къууанч джыйылыу болгъанды.

 Ол джыйылыугъа келгенлени арасында Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, Правительствосуну Председатели Аслан Озов, республиканы Халкъ Джыйылыууну депутатлары, закон-джорукъ сакълагъан структураланы, властны федерал органларыны бёлюмлерини тамадалары Эресей гвардияны аскерчилери башхала бар эдиле.

Залгъа Эресей Федерацияны Кърал байрагъы бла Эресейни Миллет гвардиясыны аскерлерини байрагъын кийиргенлеринден сора, Эресей бла Къарачай-Черкесияны Кърал гимнлери согъулдула.

Эресей Федерацияны Миллет гвардиясыны аскерлерини Башчысы, аскерни генералы Виктор Золотов джыйылгъанланы алгъышлады.

Цифралы эфир телевидениеге кёчерге излеб, ангыламагъаныгъызны сорургъа излесегиз, кече-кюн деб къарамай, Эресейни ичинде хакъсыз 8-800-220-20-02 номерли телефоннга къонгурау ачаргъа боллукъсуз. Сизни сорууларыгъызгъа ишлерин кескин билген устала тыйыншлы джууабла берликдиле.

 Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Бориспийни джашы Рашид республикабызны Правительствосуну членлерин джыйыб, планёрка бардырды. 

Джыйылыуда социал-экономика джаны бла республикабызда этилген эмда этиллик ишлени сюздюле. Аны бла бирге, школ сабийле джай солургъа чыкъгъан заманда къайсы лагерледе, къалай солурукъларына хазырланыу ишлени баргъанларына артыкъ да эс бёлюндю.

Джыйылыуда ачыкъланнганнга кёре, быйыл джай  бизни республиканы эллеринде, шахарларында джашагъан 11 минг сабий лагерледе солурукъдула.

Республиканы Башчысы  КъЧР-ни Правительствосуну Председателини заместители Чеккуланы Хызыргъа Роспотребнадзор бла эмда башха джууаблы ведомствола бла бирге, сабийлени джай солурукъларыны юсю бла байламлы этилирге керекли ишлени ачыкълады. Башчы айтханнга кёре, сабийлени ашагъан, джукълагъан, саулукъларына къаратхан, ойнагъан, билим алгъан джерлери  кърал бла белгиленнген излемча иги болургъа керекдиле.

 

 Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид Терроргъа къаршчы комиссияны джыйылыуун бардырды.

Джыйылыуда аманлыкъны тохтатыуну джангы мадарлары бла джорукъларыны эмда аланы джашауда орунлу этиуню юслеринден сёлешинди. Кенгешге Эресей Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини болушчусу Николай Дорожко, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, джорукъ сакълаучу органланы тамадалары, Правительствону членлери, районлада, шахарлада терроргъа къаршчы комиссияланы келечилери келген эдиле.

Джыйылыуну КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид ачыб, Эресей Федерацияда быллай аманлыкъла аз бола баргъанларын чертди. Озгъан он джылны ичинде 997-ден былтыр тогъузгъа тюшгенин билдирди. Терроргъа къаршчы кюрешгенле ишлерин таб къурай билгенлери бла хар джыл сайын болургъа тебреген 20 аманлыкъ иш ачыкъланыб, аланы этерге излегенле тутулуб тургъанларын да айтды.

- Адамланы террорист къоркъуудан сакълар ючюн, алагъа къаршчы кюрешни джангы мадарларын, джорукъларын хайырландырыргъа керекди. Эресейни Президенти В.В. Путин да аны айтады. Бу аманлыкъ чыгъар деб ишекли болурча джерледе, артыкъ да уллу сакълыкъ керекди. Къуру джорукъ сакълаучу органла болуб къалмай, джергили властланы къуллукъчулары да профилактика ишге магъана берирге тыйыншлыдыла. Бу муратлагъа джетер ючюн кеслерини профессионал усталыкъларын ёсдюрюрге да керекдиле, - деди республиканы Башчысы.