Джыйырманчы джылланы ал сюреминде тас болгъан малларыбызны излей, Басханнга ётюб кетебиз. Хабазда джылкъы къошда кече къалыргъа деб къайтабыз. Къош иеси, бир асыулу джаш, хапар айта келиб, джырлагъан да этеди.

Къарачайлылада атха сюймеклик бурундан бери ата-бабадан къан бла келеди.

ФСБ-ны Къарачай-Черкесияда управлениесини хурметли къуллукъчулары эмда ветеранлары!
Санагъат байрамыгъыз бла барынгы да алгъышлайбыз!

Эндреуюк (декабрь) айны 14-де «Вести - Карачаево-Черкесия» деген программаны студиясында «ачыкъ эфирде» Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид джердешлерибизни сорууларына джууабла берди.

Быйыл Къарачай-Черкес Республиканы 100-джыллыкъ юбилейине аталыб кёб тюрлю къууанч иш бардырылады. Аланы бириди   Черкесскеде эндреуюк (декабрь) айны 14-де республиканы ара межгитини ачылгъаны. Ол Шимал Кавказны эм ариу, уллу межгитлерини бириди. Аны ичине бир джолгъа 7 минг