Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид Эресей Федерацияны табигъат байлыгъыны министри Дмитрий Кобылкин бла тюбешгенди.

Республиканы Башчысы министрге, экология болумну иги этер ючюн, Шахарланы, эллени джарашдырыуну джылыны тамалында Къарачай-Черкесияда къаллай ишле бардырылгъанларыны юслеринден хапар айтханды. Ол неден да алгъа министрге иш этилиб белгиленмеген джерлеге атылгъан багушланы, джыйыб, тазалау, аладан Черкесскеде, регионда биринчи болуб продукция чыгъаргъан предприятие ишленнигин, республиканы эллерин суу бла баджарыуну иги этерге кереклисин билдиргенди.

Республиканы Башчысы оноулары этилирге керекли бирси проблемаланы юслеринден да айтханды.

«Аланы бири Уруп ГОК-ну тау-магъадан комбинатыны хвостохранилищесиди. Анда экологиягъа заран тюшюрлюк затла бардыла. Аланы къурутургъа керекди. Коммунал джанындан къаты керексиз затланы джыйгъан инфраструктураны къурулушу этилирге тыйыншлыды. Андан сора регионда тазалагъан сооружениелени системасында адамла ичген сууну таза этиуге да къайгъырыргъа керекди», - дегенди Темрезланы Рашид.

Эресей Федерацияны табигъат байлыгъыны министри Темрез улуну айтханын джакълагъанды. Тюбешиуню ахыр эсеблеринде айтылгъан затла эки джаныны усталары бла сюзюлюб, «Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО», «Чистая страна» и «Питьевая вода» деген федерал программалагъа, проектлеге кирирча этилликдиле.

 
{jcomments}