Асыулу урлукъ чыгъарлыкъ аралыкъ
Мындан алда Россияны эл мюлк министри Александр Ткачёв Къарачай-Черкесиягъа келиб, республиканы Башчысы Темрезланы Рашид бла тюбешгенди. Ала бизни регионда агропромышленность комплексни болумун сюзюб, аны мындан ары да бирлешиб ёсдюрюрча мадафрла къураргъа кереклисин айтхандыла.
- КъЧР-ни Башчысыны таб оноу этиую бла республиканы агропромышленность комплексинде джангы затла чыгъа барадыла. Терек бачхала салыу, аланы санын кёб этиу, асыулу урлукъ чыгъарыу тыйыншлы орун алады. Сизни республика къылчыкълыны битиминден, тууар, къой эт бериуден,  ашхы дараджагъа джетиб, алчыланы тизимин къурайды. Биз быллай джетишимлени кёрсек къууанабыз. Россияны Эл мюлк министерствосу мындан ары да кърал болушлукъ табдырыргъа хазырды. Сиз башлагъан затланы  джакълагъанлай турлукъбуз. Сизден агропромышленность комплексни ёсдюрюрге джораланнган джангы проектле сакълайбыз, - деди Александр Ткачёв.
Къарачай-Черкесияда эл мюлк санагъатны уллу магъанасы болгъанын унутмай, Россияны Эл мюлк министерствосу регионнга этген болушлугъун да эсге ала, Темрезланы Рашид Россияны Эл мюлк министерствосуну башчыларына, бютеу коллективине разылыгъын билдире, агропромышленность комплексни ёсюмюне юлюш къошарыкъ бир къауум проектни юсюнден айтды.
Россия Федерацияны эл мюлк министри бла Къарачай-Черкесияны Башчысы асыулу урлукъ чыгъаргъан, аны саудан, бирден сатхан, юлешген аралыкъны ачдыла.
- Бу аралыкъ джылына 10 минг тонна асыулу урлукъ берликди, Къыбыла Россияда эм уллу предприятиеди. Урлукъ Европаны стандартлары бла эм джангы, мийик технологияла бла этиледи. Быллай асыулу урлукъ бла бизни битимибиз ёсгенден ёсюб барлыкъды. Быйыл озгъан джылдан асламды, келир джыл андан да кёб боллугъуна мен толу ышанама. Бу ишни юсюнде болушхан инвесторлагъа разыма, биригиб, быллай башхагъа ушамагъан предприятие ачханыбыз джетишимибизди. Биз Къарачай-Черкесияда тууар, къой малны саны ёсерине ышанабыз. Республикада перспектива уллуду, федерал аралыкъны мураты быллай эмда башха проектлени джакълауду. Тахта, терек кёгетлени ёсюмю да тири джюрюш алыргъа тыйыншлыды, табигъат болум, башха зат да ол ишге джараулуду. Мен оюм этгенден, Къарачай-Черкесия Къыбыла Россияны бачхасы болургъа керекди. Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид тири ишлейди, Эл мюлк министерствосу да джетишимлерин, кемликлерин, орун алгъан проблемаларын билдиргенлей турады, - деди Александр Ткачёв.
Андан сора федерал министр Къарачай-Черкесияны агропромышленность комплексинде айырылыб иги ишлегенлеге Хурмет грамотала берди.
Темрезланы Рашид Россия Федерацияны эл мюлк министрине заман табыб республикагъа келгени ючюн разылыгъын билдириб, аралыкъда 150 адам иш къоллу боллугъун айтды.
«Асыулу урлукъ берлик аралыкъ ишлерге керегин биринчи эл мюлкде уллу сынамы болгъан «Хаммер» фирма башлагъанды. Бу фирмада адамла тыйыншлы айлыкъ аладыла. Смаккуланы Дахир джууаблы социал политика бардыра, джангы иш орунла къурайды», - деди Къарачай-Черкесияны Башчысы.
Темрезланы Рашид Александр Ткачёвха КъЧР-де агропромышленность комплексни ёсюмюне къошхан юлюшю ючюн «Карачаево-Черкесская Республика - 25 лет» деген юбилей белги берди.
Къарачай-Черкесияны Башчысы бла Россия Федерацияны эл мюлк министри асыулу урлукъ чыгъаргъан цехлеге айланыб къарадыла. Андан сора ала журналистлени сорууларына джууаб бердиле.
Александр Ткачёв къралда фермерчиликни ёсюмюне Эл мюлк министерство терен эс бёлюб, джангы башлагъан фермерлеге, юйдегилери бла энчиликде мал тутханлагъа болушурукъларын айтды.
Темрезланы Рашид Россия Федерацияны Эл мюлк министерствосу КъЧР-ни агропромышленность комплексине уллу кърал болушлукъ табдырыб тургъанын билдирди.
«Бизни табигъат малчылыкъ бла кюреширге таблыкъ къурайды. Биз бу джаны бла да тири ишлерикбиз. Бусагъат заманнга кёре джангы иги битим берген кёгет бачхаланы саны да ёсе барады. Мындан ары да кёб хайыр берген терекле минг гектардан аслам джерге орнатыллыкъдыла. Республиканы джамагъатыны 60 проценти элледе джашайды. Аны ючюн бизге «Устойчивое развитие сельских территорий» деген федерал программаны уллу магъанасы барды. Элчилени социал, инженер инфраструктураларын ёсдюрюрге тыйыншлыды. Ол заманда ала элледе джашарыкъдыла, мал, башха зат къураб, эл мюлк бла кюреширикдиле. Александр Николаевич бизге бу джаны бла да  болушуб тургъаны ючюн, анга уллу бюсюреу этеме», - деди Темрезланы Рашид.
Лепшокъланы Хусеин.
 
{jcomments}