Мындан алгъа КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид Москвада Эресей Федерацияны Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев бла тюбешгенди.

Ол тюбешиуню кёзюуюнде республиканы Башчысы РФ-ны Премьер-министрине Къарачай-Черкесияны социал-экономика ёсюмюню, КъЧР-ни промышленностунда, эл мюлкюнде, турист санагъатында джарашдырылгъан проектлени толтурууда болгъан джетишимлени юслеринден хапар айтханды. Темрезланы Рашид, Дмитрий Медведев бла Эресейни Правительствосу Къарачай-Черкесияны социал санагъатын, артыкъ да бек а аны медицинасын айнытыугъа уллу эс бёлюб тургъанларын айтыб, алагъа ол къайгъырыулары ючюн джюрек разылыгъын билдиргенди.

«Эресейни Правительствосуну болушлугъу бла саулукъ сакълауну, артыкъ да бек аналыкъ бла сабийликни джакълау ишлерибизде биз алгъа иги атлам этгенбиз. Аны кючюнден быйыл биз ары дери Къарачай-Черкесияны саулукъ сакълауунда атлары-чуулары да айтылмагъан юч уллу медицина учреждениени хайырланыугъа берликбиз», - дегенди Темрезланы Рашид ол тюбешиуню кёзюуюнде.

245 орну болгъан кёб профилли сабий больница; лучевой терапиясы болгъан онкология аралыкъ эмда республикан перинатальный аралыкъны джангы диагностика блогу – ма быладыла ала. Келир джыл да Черкесск шахарда 450 орну болгъан сабий шахар поликлиника хайырланыугъа берилликди.

Эресейни Президентини «Эресей Федерацияны 2024-чю джылгъа дери кёзюуде ёсюмюню миллет муратлары бла стратегия борчларыны юслеринден» деген указыны тамалында джарашдырылгъан «Саулукъ» деген миллет проектге
кийирилгени да Къарачай-Черкесияны андан ары айнырына уллу джарарыгъы да чертилгенди тюбешиуде.

Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, Москвадан къайтхандан сора, КъЧР-ни Премьер-министри Озов Аслан бла ишчи джыйылыу бардырыб, Эресейни Правительствосуну Председатели Д. Медведев бла бардыргъан тюбешиуюню эсеблерин сюзгенди.
Ол джыйылыуда КъЧР-ни Башчысы, РФ-ны Премьер-министри республиканы социал-экономика болумун эмда аны бюджетини этимлилигин ёсдюрюу джаны бла толтурургъа талай борч салгъанын айтыб, КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Аслан Озовдан аланы баджарыуну ишлери кърал властны федерал органлары бла къысха байламлылыкъда бардырыллыкъларын излегенди.

 

 
{jcomments}