Къысха ёмюрлю комсомолну джашауунда эм къыйын сынау Уллу Ата джурт къазауат болгъанына бир адамны да ишеги боллукъ тюлдю, деб акъылыбыз алайды. Къарачай автоном областны комсомолчулары, бютеу къралны джаш адамларыча, джуртларыны азатлыгъы ючюн ёрге къобадыла. Тогъуз минг къарачайлы, фашист зорчула бла сермешиб, уруш тюзледе джан бергендиле – аланы асламысы джаш адамла болгъандыла. Тогъуз минг - дивизия чакълы бирди. Ол себебден Уллу Хорламны келтирирге миллетибиз керти тыйыншлы юлюшюн къошханды.

Иги уруш этген джердешлерибизге Коммунист партияны къурамына кирирге эркинлик берилгенди – ол бек уллу сыйгъа саналгъанды.

Къарачай-Черкесияда «Черкесск-Доммай» А-155-чи номерли федерал джолда Красногор стансе бла Сары-Тюз элни арасында бурундан къалгъан къабырлада археология ишле бардыргъан заманда адам эмда мал сюекле чыкъгъандыла. Ала Эресей Федерацияны законуна кёре иш этиб айырылгъан джерде тыйыншлысыча асыраллыкъдыла.

  «Къарачай - алан халкъ» джамагъат организацияны ючюнчю отчёт-сайлау съезди Черкесск шахарда ётдю. Анга республиканы шахарлары бла эллеринден кёб адам келген эди. Аны бла бирге съездни ишине власть органланы келечилери, Халкъ Джыйылыуну депутатлары, шахар эмда район башчыла, дин къуллукъчула къошулдула.

Съезд кесини ишин башлардан алгъа «Къарачай - алан халкъ» джамагъат организацияны башчысыны заместители Боташланы Сулейман организация баджаргъан джумушланы хакъындан хапар айтхан документли фильмге къараргъа чакъырды. Аны тележурналист Халкечланы Зумрат хазырлагъанды.
Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы бла Правительствосуну Администрациясыны тамадасы Салпагъарланы Эльдар, Темрезланы Рашидни эмда кесини атындан джыйылгъанлагъа кёб джылы сёз айтыб, организациягъа мындан ары уллу джетишимле теджеди.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Къарачай - алан халкъ» беш джамагъат организация - «Къарачай халкъ тёре», «Алан», «Къарча», «Джамагъат», «Къарачай миллет культура автономия» - кеслери разылыкълары бла бир-бирлерине къошулуб къуралгъанды. Аны кесини Уставы, Программасы да бардыла.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

КъЧР-ни муфтийини заместители Катчиланы Ибрагим хаджи дууа этдирди, миллетибизге, къралыбызгъа да алгъыш этди.