«Къарачайны» июлну 29-да чыкъгъан 57-чи номеринде Россия Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округунда Толу эркинликли келечиси Белавенцев Олегни, Къарачай-Черкесиягъа кърал джолоучулукъ бла келиб, Къобан районну Кавказский посёлогунда орналгъан православ храм бла муслиман межгитде болгъаныны, андан сора Черкесск шахарда «Джашил айрымкан» деген паркга къарагъаныны юслеринден хапар берген эдик. Уллу къонакъ ол кюн республиканы Черкесск шахарда орналгъан  эм уллу промышленность предприятиеси «Квест А» ООО-да болгъан эди. Бюгюн аны юсюнден да хапар берирге излейбиз.

Шимал Кавказ федерал округну субъектлеринде бир кюн чёб атыугъа хазырланыу бла аны бардырыуну юсюнден Пятигорск шахарда джыйылыу болгъанды. Аны Россия Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Белавенцев Олег  бла Россия Федерацияны Ара сайлау комиссиясыны председатели Памфилова Элла бардыргъандыла.
Джыйылыуну ишине Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, округну субъектлерини башчылары, бу округга кирген субъектлени баш кърал къуллукъларыны тамадаларыны заместителлери, Россия Федерацияны Баш прокурору бла Ич ишлерини министерствосуну келечилери, толтуруучу властны территориялада федерал органларыны бир къауумуну, аны кибик ШКФО-гъа кирген субъектлеринде баш федерал инспекторланы да айтыб, Россия Федерацияны ол округда келечилигини къуллукъчулары да къошулгъандыла.
Ала бла да къалмай, джыйылыуну ишине Россия Федерацияны Ара сайлау комиссиясыны членлери, округга кирген регионланы сайлау комиссияларыны келечилери да къатышхандыла.

Бу кюнледе Россия Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Белавенцев Олег Къарачай-Черкесиягъа кърал хошкелдилик бла келиб кетгенди.
Сыйлы къонакъгъа республиканы чегинде Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, КъЧР-ни Парламентини Председатели Иванов Александр, Къобан районну башчысы Къазийланы Хусейн, Пятигорск бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Шимал Кавказны Муслиманларын бирикдирген аралыкъны башчысы Бердиланы Исмаил хаджи тюбегендиле. Андан сора къонакъбайла сыйлы къонакъгъа  посёлокда бир-биринден узакъ болмай орналгъан храм  бла межгитни кёргюзгендиле.

27 июля Полпред Президента РФ в СКФО Олег Белавенцев и Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, спикер Парламента Александр Иванов, а также председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил-Хаджи Бердиев и Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт посетили Нижне-Архызский историко-культурный комплекс в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии.
Олег Белавенцев поддержал решение Главы Карачаево-Черкесии о дальнейшем развитии историко-культурного комплекса, как Республиканского государственного учреждения «Аланский христианский центр на Северном Кавказе». Соответствующий Указ о его образовании подписал Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Россия Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Белавенцев Олег бла Статс-секретарь - Россия Федерацияны къоруулау министрини заместители Панков Николай Пятигорск шахарда джаш тёлюню аскер-патриот юретиуню юсюнден кенгеш бардыргъандыла. Аны ишине Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, аны кибик округну бирси субъектлерини башчылары эмда «Юнармияны» баш эмда регионал штабларыны тамадалары къошулгъандыла. Кенгешде Шимал Кавказ федерал округда адамланы аскер-патриот юретиу системаны ишин игилендириуню эмда «Юнармия» къозгъалыуну ёсдюрюуню юслеринден сёлешиннгенди.