Багъалы джердешле! Сизни барыгъызны да Россия Федерацияны Кърал байрагъыны кюню бла исси алгъышлайбыз!
Ол россиячыланы кёб тёлюсюн бирикдиреди, бизни къралыбызны аскер эмда урунуу хорламларыны, келир заманыбызны иги болуруна ийнаныуубузну белгисиди. Ол байракъ Россияны бойсунмауу бла баш эркинликли кърал болгъанын эмда аны халкъларыны бирликлерин кёргюзеди. 
Бюгюн бизни Ата джуртубузну байрагъы бизни ата-бабаларыбызны джетишимлерин сакълар эмда къатлар, бюгюннгю джашауда джангы джетишимле бла хорламлагъа джетер, артыкъ да бек россиячыланы ёсюб келген тёлюлерине  иги джашау болумла къурар ючюн къаджыкъмай  кюрешгенлени бирикдиреди. 
Джашнай баргъан Уллу Россияда тынч эмд

Форумгъа бир иннетлилени – «Шохлукъну джулдузлары. Кавказны минаретлери» деген проектни авторлары бла аны излемлерин толтуруучуланы - командасы да баргъанды.  Ол чертгенден, бу башламчылыкъ  джашау орунлу болуб тебрегенли  эки джыл болады. Анга къошулгъанла къралны тюрлю-тюрлю регионларында джашагъан джаш адамладыла.  Неден да алгъа ала Кавказны регионларыны архитектура эсгертмелерин орунларына салыу бла кюрешедиле.
Машукчулагъа проектни башчысы, белгили журналист эмда джамагъат къуллукъчу Руслан Гусаров айтхандан, быйыл бу ишни джангы дараджагъа чыгъарыргъа къолдан келгенди. Алай бла ол ишле бардырылгъан территорияла сегиз болгъандыла. Алгъын а ала эки эдиле.

 14 августа в Карачаево-Черкесии начались курсы обучения жестовому языку, в которых принимают участие 30 сотрудников республиканских служб: районных управлений Пенсионного Фонда РФ, многофункциональных центров, центров занятости населения, медико-социальной экспертизы, управления социальной защиты населения г. Черкесска.
Обучение проходит в среднепрофессиональном колледже СКГГТА. Мероприятие организовано министерством труда и социального развития КЧР в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской республике на 2016-2020 годы». Обучающиеся курсы проходят в республике уже второй год.

Озгъан солуу кюнледе Доммайда «Кавказны байлыгъы» деген фестиваль ётгенди. Аны Къарачай-Черкес Республиканы Туризмини, курортла бла джаш тёлю политикасыны министерствосу къурагъанды.
Джыл сайын бардырылыучу бу сатыу-алыу фестивалгъа эки мингнге джууукъ адам къошулгъанды. Джуртубузну къол ишге чемер адамлары къонакълагъа кёб сейир затны теджегендиле. Айтыргъа, сахтияндан, кийизден, агъачдан, темирден, ташдан этилген затлагъа къонакъла уллу багъа бергендиле.
Аны бла бирге фестивалгъа келгенле республикада айтылыб тургъан предприятиелени продукциялары бла шагъырей болгъандыла. Айтыргъа, «ФХ» ООО-ну, «Фирма Сатурн» ООО-ну, «Аквалайн» ЗАО-ну, «Карачаевский пивзавод» ЗАО-ну продукцияларын джаратханларын билдиргендиле. Экология джаны бла таза ашны-сууну теджегенлери ючюн разылыкъ да танытхандыла.

Быйыл къралда Экологияны джылы баямланнганды. Россия Федерацияны Федерал Джыйылыууну Федерация Советини Председатели В.И. Матвиенкону аманаты бла эки сабий сурат конкурс бардырыллыкъды. «Туугъан джуртуму табигъаты», «Россияны экология джерлери» - былайды аланы атлары. Аланы бардырыргъа борч «Содействие» деген джамагъат организациягъа салыннганды.
Алай бла, Россияны тюрлю-тюрлю джерлеринде джашагъан сабийле табигъатха сюймекликлерин танытыргъа мадар табарыкъдыла. Бу конкурсла, сёзсюз да, ёсюб келген джаш адамлада патриот сезимлени ёсдюрюрге себеб боллукъдула.
«Россияны экология джерлери» деген конкурсха теджелген суратларын сабийле электрон халда быйыл июнну 25-ден сентябрны 25-не дери джиберирге боллукъдула. Бу конкурсха 7 джылдан башлаб, 99 джылгъа дери адамлагъа ишлерин теджерге эркинлик барды.