Бу кюнледе конёкла бла чабхан спортну олимпия чемпионкасы, спринтден Россияны 5 кере чемпиону,  Россия Федерацияны Кърал Думасыны депутаты, Россия Федерацияны Федерация Советини члени, Светлана Журова, Джангы джылны аллы бла, юйдегиси бла келиб, «Архыз» курортда туугъан кюнюн белгилегенди.
«Архызны бек иги инфраструктурасы барды. Мында лыжала бла учхандан сора да адам, таза хауаны солуб, джашлыкъгъа учунады. Джюреги ариулукъгъа, сейирликге ачылады. Архыз меннге артыкъ да бек багъалыды. Не ючюн десенг,  мен «О курортах Северного Кавказа» деген законопроектни авторума. Ол джашауда къалай орун алгъанын кёзюм бла кёрюрге сюе эдим. Мени хар зат аламат къуралгъаны къууандырады. Къууанч тыбырлы болгъан адамла лыжалада сюйюб учадыла. Къонакъ юйле ишленнгендиле. Ала мындан ары ёсюб барырларына мен толу ышанама. Адамла бери сюйюб келедиле.
Архыз юйдегини курортуду. Былайда сабийлери бла кёб юйдеги солуйду. Сабийле лыжалада учаргъа юренирча, таб солурча мадарла къуралгъандыла. Аны тышында Архызда «А-ля детские сады» ишлейди. Атала, анала гитче сабийлерин бир-эки сагъатха анда къоюб кетерге боладыла. Ол зат а былайы Европа, дуния дараджагъа чыкъгъанын кёргюзеди.
Мында профессионал спорт бла кюреширге, къралла арасы эришиуле бардырыргъа да боллукъду. Не джаны бла да аллай мадар къуралгъаны ачыкъ кёрюнюб турады.
Джаш тёлю юлгю алырча хар регионну, республиканы кесини онглу адамлары, башчылары бардыла. Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни, лыжалада учуб, башхалагъа юлгю кёргюзгени мени бек къууандырады. Уллу къралыбызны Президентини, регионну Башчысыны спортну бек сюйгенлери къалай игиди!
Шимал Кавказны курортлары тюрлю-тюрлюдюле. Хар бирини кесини энчи сейирлиги барды. «Архыз» курортну мен айырыб бек джаратама. Былайыны табигъаты да башха тюрлюдю. Чокъуракъ суулагъа, мийикликге сабийле, мен да къууанабыз. Мында миллет шарт башха тюрлюдю. Къарачай-Черкесияны джамагъаты къонакъланы багъалатхан, сыйлагъан, сюйген адамладан къуралгъанды. Аладан къонакъбайлыкъгъа юренебиз.
Биз Джангы джылгъа, Рождествогъа да былайда сюйюб тюбедик. Унутулмазлыкъ, эсибизден кетмезлик кёб ашхы затны да сездик», - дейди Светлана Журова.
 
УЗЕИРЛАНЫ Хусеин.
 
 
 
{jcomments}