Бусагъатха дери да спортну тюрлю-тюрлюсюнден талай дуния эришиуледе хорлагъан Ёзденланы Марат джангы дуния рекорд салгъанды. Ол бютеулей 8 тонна бла 100 килограмм ауурлукълары болгъан юч Джип машинаны биргелей 3 миллиметр базыкълыгъы болгъан тросгъа тагъыб, къыйырын да кесини бойнуна тагъыб, 7,7 метрге тартханды. Джерни юсюнде аллай зат биринчи кере болады. Къарачай джашны атын дуниягъа белгили этген ол мийик джетишими аны туугъан халкъыны, бютеу республиканы, Эресейни да хорламыды.

Быллай сейир иш Къарачай-Черкесияны Архыз курорт посёлогунда бардырылгъанды. Алайда ол кёзюуде Гиннессни рекордла китабыны келечилери, къралла арасы класслы экспертле  болгъандыла.

Марат Къарачай-Черкесияны атын махтау бла айтдыра, мындан ары да джангы муратлагъа, хорламлагъа ие боллугъуна сёз джокъду.

Эсигизге салайыкъ, Марат алгъаракълада Эресейни Рекордла китабына киргенди. Ол беш тонна бла джарым ауурлугъу болгъан эки Джипни 14 метрге джууукъ узакълыкъгъа тартханды. Ол кёзюуде машиналаны ичинде юч уллу адам бла юч сабий болгъандыла. Аны ючюн анга Эресейни «Эм кючлю бойну» деген ат атагъандыла. Дагъыда Марат Эресейни Рекордла китабыны Шимал Кавказ федерал округда  официал келечисиди.

Аны тышында Ёзден улу джиу-джитсуну, джумдурукъ тюйюшню устасыды. Эресейни, Европаны, дунияны да чемпионуду.

Биз анга  Аллахдан кючлю саулукъ, джангы джетишимле тилейбиз.

УЗЕИРЛАНЫ  Хусеин.

 
{jcomments}