Халкъыбызны джаш тёлюсюню, школ окъуучуларыны арасында фахмулула кёбдюле. Ижаланы Салисни джашы Аскер да аллай фахмулуланы бириди.

Аскер Первомайское элде Тамбийланы Аубекирни атын джюрютген 6-чы номерли орта школгъа джюрюйдю. Джетишимли окъуй, устазла берген джумушланы да айыбсыз баджарады.

Аскер спорт бла да кюрешеди. Ол боксдан тюрлю-тюрлю дараджада бардырылгъан эришиулеге къошулуб, ёчлю орунланы алыб, атын айтдыргъанлай турады. Аны боксха спортну устасы Борлакъланы Марат юретеди. Аскер Ючкекенде сабий спорт школгъа джюрюген эки джылны ичинде адам къууанырча джетишимлеге ие болгъанды. Къарачай-Черкес Республиканы биринчилигине аталыб бардырылгъан эришиуледе хорлагъанды. Ставрополь крайда алчы болгъанды. Боксдан «Открытый риск» деген турнирге къошулуб анда да биринчи орунну алгъанды.

Кёб болмай Пятигорскеде Ата джуртну Къоруулаучуну кюнюне аталыб боксдан спорт эришиуле бардырылгъандыла. Ары джаш спортчула Ингушдан, Дагъыстандан, Ставрополдан, Эсентюкден, Суворовкадан, Эресейни башха регионларындан, бютеулей 200 адам баргъандыла. Аскер ол Бютеуэресей эришиуледе да кесини ауурлугъунда барысын да хорлагъанды.

Джаш спортчу джангы джетишимлеге ие болуб, халкъына, республикасына сый, махтау келтирир, деб ышанабыз.

Лепшокъланы Хусеин. 

 
{jcomments}