Къарачай шахарны прокурору Семенланы Фатима, Борисни къызы, бизни анда энчи корреспондентибиз Ёзденланы Якъуб бла къысха ушагъында ётген джылны эсеблеринден, алдагъы борчладан хапар айтады.

- Арт джыллада къралда джорукъ сакълагъан органлада танг реформала болгъандыла. Бу болумда сизни ишигиз а къалай къуралыбды?

- Къралда болгъан бютеулей реформала бла байламлыдыла джорукъ сакълагъан органладагъы тюрлениуле да. Алгъын заманлада тюбемеучю аманлыкъла чыкъгъандыла бу арт джыллада, кесигиз билесиз. Анга кёре, законодательствогъа да, айхай да, къошакъ-къоракъ этерге керек болгъанды.

Прокуратураны къачан да баш борчлары федерал законодательствогъа надзорлукъ этиу бла сюдде кърал джанындан терслеучю болууду. Надзорлукъ борчуну чеклери энди кенгерген этгендиле…

- Алай болса да, къайсы ишлеге айырыб эс бёледи прокуратура, бюгюннгю тил бла айтсакъ, приоритетге саналгъан бусагъатда не затды?

- Бюгюнлюкде айырыб эс бёлюннген джарсыу коррупцияды. Ай медет, кёб тюрлю санагъатда ол аякъ орунлу болургъа кюрешеди. Гыл тюшюрюуню, джаламишликни, улху алыуну, ала кибик тюз адамланы джашауларын бузгъан затла джангы хыйла джолла ачхандыла. Миллет къоркъуусузлугъубузгъа къатылдыла ала. Башха аманлыкълагъа къаршчы кюрешибиз, айхай да, аны ючюн сёл болмайды. Биз координацион органбыз, джорукъ сакълагъан органланы коррупциягъа, бирси аманлыкълагъа къаршчы ишлерин бирикдириб кюрешебиз. Джыл сайын координацион кенгешлени планын салыб, анга кёре джыйылыула къураб, оноулашханлай турабыз. Дагъыда терроризмге, эсктремизмге ууланнган аманлыкълагъа къаршчы кюрешге да, айхай да, уллу эс бёлебиз. Ол затла бла байламлы РФ-ны Баш прокуроруну, республиканы прокуроруну да буйрукъларын, оноуларын толтура, ол халда барады ишибиз.

- Джыл бошалды. Алгъышлада айтылыннганлай, огъур аякъ къоюб кетсин. Джылны тамамлай, эсеблеге къарагъан адетди. Боллукъ эсе, ётген джылны ичинде баджаргъан ишигизни кёргюзген бир бёлек затны айтсагъыз.

- Ётген джылны ичинде не тюрлю да 2 минг чакълы джорукъ бузууну ачыкълагъанбыз. 260 правовой актха, терс этилгенлери ючюн, протест бергенбиз, 270 ишге да (представление) ачханбыз. Терсликлери ючюн 250 джууаблы къуллукъчу мизам джаны бла, 150 чакълы къуллукъчу да административ джаны бла джууабха тартылгъандыла, дау салыб джазылгъан къагъытладан 310-нга къараб, тинтиб, тыйыншлысыча, сюдню юсю бла, джууаб берилгенди. Терслеу материалланы саны да 17 болады.

Бу сагъыннганларыбыз баш кёргюзюмледиле, энтда кёб тюрлю эсеблеу санны келтирирге боллукъду.

- Джергили властла бла ишни юсю бла къаллай байламлылыкъ джюрютесиз?

- Къысха байламлыкъдабыз ала бла. Федерал законодательствону излеми да олду. Халкъны аллында барыбызны да борчубуз бирди – адамны, хар эркинликлерин джакълау, излемлерин толтуруу. Акъыл-балыкъ болмагъанлагъа, сабий учреждениеледегилеге энчи эс бёлебиз. Прокуратура бусагъатда кёб затха къайгъырыргъа керек болады, сабийлеге джылы ушхууур бериуден башлаб, школ сохталаны окъуу китабла бла баджарыугъа дери. Сёз ючюн, окъуу управление бла биргелей сабийлеге джораланнган федерал, республикан кърал программаланы къалай толтургъанларына да къарайбыз. Кеси башына оноулу органла бла да байламлылыкъны юзерге джарамайды. Биз аланы келечилерин координацион кенгешлерибизге чакъыргъанлай, кюнде-кечеде джумушланы юслери бла тюбешгенлей, оноулашханлай, бир-бирибизге болушханлай турабыз.

- Фатима Борисовна, бусагъатда информациягъа уллу эс бёлюннгенин билесиз. Сизде ол джаны бла къалайды халыгъыз?

- Биз джамагъатха закон, джорукъ сартын хапар бергенлей, аны, бютюн да бек ёсюб келген джаш адамланы ол джаны бла билимлерин ёсдюрюрге себеб болгъанлай турургъа керекбиз. Кёбчюлюк информацияны мадарларын хайырландырыгъыз, информация бла ишлей билигиз деб, бизден федерал законодательство да ол затны излейди. Биз ишибизни тамам алай бардырыргъа кюрешебиз. Къарачай шахар округда джашагъанла бла ишлей, информацион мадарланы тири хайырландырыргъа кюрешебиз. Университетде, школлада окъугъан джаш тёлю бла бетген бетге тюбешебиз, лекцияла окъуйбуз, бирси мероприятиеле бардырабыз.

- Штатыгъызда ненча адам барды?

- Сегиз адам болабыз. Эки заместителим, 5 болушчум барды да, хар бирини энчи джууаблылыгъы, джумушу, борчу. Билимлери, сынамлары болгъан, джууаблылыкъны терен сезген, джамагъат бла сёлеше билген юристледиле бары да.

- Тутхан ишигизде бет джарыкълы болугъуз.

- Сау болугъуз. Бизге тийишген темалагъа «Къарачай» газет джазгъанлай турады. Окъуйбуз, кёребиз. Мындан ары байламлылыкъны андан да къысха этербиз деб ышанабы

 
{jcomments}