Эресейчи гвардияны Къарачай-Черкесияда ОМОН-ну къуллукъчулары Джангы джылны аллы бла шефлик этген классларыны сабийлери бла джергили кинотеатрланы бирине баргъандыла.

Джаш къонакъла мультфильмлеге къарагъандан сора, спорт эмда башха конкурслада эришгендиле. Кеслерини не эте билгенлерин, фахмуларын, билимлерин, кючлерин кёргюзгендиле.

«Бизге хар быллай тюбешиуню уллу магъанасы барды. Джангы джылны аллы бла сабийле сизни бла тюбеширге ашыгъыб, талпыб турадыла. Сизни бюгюн этгенигиз сабийлеге уллу саугъады. Школчула бюгюн къууаннганларын кёб заманны унутурукъ тюлдюле. Сау болугъуз, бизни сабийлерибизге терен эс бёлгенигиз ючюн», - деб, директорну окъуу-юретиу джанындан орунбасары Къазийланы Роза эресейчигвардиячылагъа бюсюреу этгенди.

Ол ишни аягъында омончула сабийлени пиццериягъа элтгендиле.

Эсигизге салайыкъ, Эресейчи гвардияны Къарачай-Черкесияда управлениесини ОМОН-у шефлик этген класс Джёгетей Аягъы шахарны 2-чи номерли орта билим берген школундады. Эресейчи гвардияны Къарачай-Черкесияда управлениесини къуллукъчулары школчуланы аскер-патриот юретиу ишге тири къошуладыла. Аланы джергили органла бардыргъан къууанч ишлеге элтгенлей турадыла.

 
{jcomments}