Быйыл абыстол (ноябрь) айны 27-де КъЧР-ни прокурору Александр Терещенко башчылыкъ этиб, законну сакълагъан органланы тамадалары къошулуб, Координацион кенгеш болгъан эди.

Анда экономиканы ёсюмюне, республикада наркомания не халда болгъанын сюздюле. Ары келгенлени арасында Координацион кенгешни членлери, Эресей Федерацияны Шимал Кавказда Толу эркинликли келечисини аппаратыны федерал инспектору, Шимал Кавказ федерал округда Росфинмониторингни регионла арасы тамадасыны орунбасары, Федерал казначействону Къарачай-Черкесияда управлениесини тамадасы, КъЧР-ни саулукъ сакълау министри, Къарачай-Черкес Республикада Наркотиклеге къаршчы комиссияны аппаратыны тамадасы, КъЧР-ни Контроль-санау палатасыны председатели, КъЧР-де Эресей Федерацияны СУ СК-сыны тамадасы бла келечилери, Черкесск гарнизонну аскер прокурору, Къарачай-Черкесияны транспорт прокурору, районла арасы прокурорла, республиканы прокуратурасыны аппаратыны къуллукъчулары бар эдиле.

Александр Терещенко, кенгешни ишин ачыб, биринчи сёзню ич ишлени органларыны, республиканы прокуратурасыны надзор бла терслеу-процессуал эмда оператив-тинтиу ишледен бёлюмюню тамадасы Хубийланы Алийге берди.

«Республикада закон бузулмазча этиуге терен эс бёлюнеди. Республиканы прокуратурасыны органлары бардыргъан ишлени кючюнден джылны озгъан 9 айыны ичинде экономика джанындан 500 кере закон бузулгъаны ачыкъланнганды. Сюдге 50 миллион сомдан асламгъа 20 иск заявление берилгенди. Административ джууаблылыкъгъа 194 адам тартылгъанды.

Республиканы законну сакълагъан органлары агропромышленность комплексде экономика джанындан закон 419 кере бузулгъанын ачыкълагъандыла.

Бюджетледен кърал, муниципал программаланы инвестицион проектлени  джашаугъа кийирирге деб берилген ачха 32 кере «терсине» кетгенди.

Бюджетлеге тюшген заранны кетерир джанындан тири ишле бардырыргъа керекди.

Экономика санагъатда аманлыкъчылыкъгъа къаршчы ишлеуню юсюнде  талай къошакъ мадар къуралгъанды», - деди Хубий улу кесине сёзюнде.

Аны ызындан республиканы прокуроруну орунбасары Артур Махов сёлешди.

«Республиканы прокуратурасы, закон сакълагъан органлары  адамны мыйысын къатышдыргъан затла бла кюрешгенле бла тири кюреш бардырыр муратда талай иш этгендиле. Оператив магъанасы болгъан информацияла табыб турурча  мадарла къурагъандыла. Ведомствола бир-бирлери бла биригиб ишлерча этилгенди. Наркоманиягъа къаршчы ишлеген кърал программаны къалай толуууну контролю къуралгъанды. Наркоманиягъа къаршчы кюрешген регионал муниципал комиссияланы мадарлары, амаллары толу ишлеб башларча этилгенди. Аманлыкъгъа къаршчы ишле бардырыуда орун алгъан затла ишчи къауумну кенгешлеринде сюзюлгендиле. Дагъыда талай иш баджарылгъанды.

Бардырылгъан ишлени кючлеринден быйыл бу джаны бла этилген аманлыкъ аз болгъанды. Озгъан 9 айны ичинде 497 аманлыкъ иш эсебге алыннганды.

2017-чи - 2018-чи джыллада республикагъа наркотиклени, адамны акъылын тели этген затланы келтирген 19 канал джабылгъанды. Алты наркопритонну иши тыйылгъанды»,- деди Артур Махов.

Сюзюу бошалгъандан сора наркоманиягъа къаршчы ишлени тыйыншлысыча бардырыргъа керек болгъаны айтылды, этиллик ишле белгилендиле.

 

Лепшокъланы Хусеин.

 

 
{jcomments}