Джазаланы Назим, танг кесини тёгерекге нюр берген джарыгъын кенгнге джайгъан, чокъуракъ суула джырлай, гюлле бадыраб чакъгъан джомакълы джерде, Сары-Тюзде, Манафны халкъны ашхы адетлерин сакълагъан, адебни-намысны джакълагъан, джигер урунууну сюйген юйдегисинде туугъанды. Атасы бла анасы аны джюрегине урунуугъа, тюзлюкню тутаргъа, халкъына, Джуртуна сюймеклик сингдириб ёсдюргендиле. 

Школгъа джюрюген сагъатында иги окъургъа тырмашыб, нёгерлерине болушуб тургъанды. Дерследен юйге келсе, бир такъыйкъа заманын бош ашырмай, атасы тутхан къойланы, ийнеклени, атланы тюблерин ариулаб, аш салыб, суу ичириб къарагъанды. Отлатырча мадар болгъан сагъатда, сыртха чыгъарыб, кютюб, атасына болушханды. Уллу класслагъа баргъан сагъатында, школну бошагъандан сора да, Къая-Тюбю биченликде, атасыны джерин чалыб, маллагъа къышха аш хазырлагъанды. Къар джаугъунчун, амал-такъал этиб, биченни юйге ташыб, джыл сайын да бачхасында гебенле салыргъа болушханды.
Назим, халкъны ашхы адетлерин сакълай, къарыуундан келиб, хоншугъа, тийреге болушмай къоймагъанды. Ол, школну иги окъуб бошагъандан сора, Къарачай-Черкес кърал технология академиягъа тюшюб, аны техника факультетин джетишимли тауусуб, баш билим алыб чыгъады. Анда да джамагъат ишлеге къошулгъанды, кёб затны юсюнде тенглерине болушханды. Урунуу джолун «Южный» агрокомбинатда башлагъанды. Алайда кёб джылны бюсюреулю ишлеб, фахмусун, билимин, кючюн къызгъанмай, башхалагъа къайгъырыб кюрешгенди. Профессионализм, билим, ишге толу берилиу аны баш шартларыдыла.
Джазалары джыйылыб Назимни тукъумну тамадасы этиб сайлагъанлары да аны онглулугъун чертеди. Арт джыллада ол бизнес ишге кёчгенди. Анда да, алгъа тири атлаб, халкъны юсюнден терен сагъыш эте, адабиятны, маданиятны ёсюмюне тыйыншлы юлюш къошады. Уллуну, гитчени сыйлагъан, тиширыуну къачын кёрген, джаш тёлюню ариу халиге, тюзлюкге юретир джанындан къолундан келгенни аямагъан керти уланды. Элин, элчилерин, бютеу миллетин бек сюеди.
Атасы Манаф, тири, фахмусуну кючю кёблени джарытхан джигер таулу, джашауун халкъына къуллукъ этерге теджеб ашыргъанды. Ол Къарачай-Черкес кърал педагогика институтну, Ставрополда кърал институтну тауусуб, эки баш билим алгъанды. Къумуш школда устаз болуб 12 джылны ишлегенди. Устазладан, ата-аналадан бюсюреу таба, устазлыкъ къуллугъун сюйюб толтургъанды. Сабийлеге билим бере, аланы ариу халиге юрете, халкъыбызны тилини, тин байлыгъыны ёсюмлерине энчи юлюш къошханды. Андан Сары-Тюз школгъа кёчюб, партия организацияны секретары, профсоюз комитетни тамадасы болуб тургъанды. 1993-чю джыл аны школну директору къуллукъгъа саладыла. Ол къуллугъун да сый бла толтуруб, халкъдан бюсюреу алгъанды.
Ол - баш категориялы устаз, ашхы филолог - халкъыбызны адабиятыны, маданиятыны айныуларына да энчи юлюш къошханды. Тыйыншлы солуугъа чыкъгъандан сора да, сабийле бла байламлы болуб, аланы джюрек сезимлерин патриотлукъгъа, къарнаш шохлукъгъа ачханлай тургъанды.
Манаф динни да иги билгенди, беш ууахты намазын къоймагъанды.
Анасы Мариям, Сары-Тюз орта школну айырмагъа бошагъандан сора, Къабарты-Малкъар университетге тюшюб, аны физика-математика факультетин тауусханды. Математика бла физикадан дерс бергенди. Аны Гюрюлдеуюкню 8-джыллыкъ школуна устаз этиб иедиле. Алайда ишлей тургъанлай, Красногор школну директору сабийлеге билим таб бере билген ариу, фахмулу къызны, кесине школгъа алыргъа излеб, кёб кере чакъырады. Алай а Гюрюлдеуюк школну директору, районо да иерге унамайдыла. Алайда юч джыл ишлегенден сора Къумуш школну директору Хубийланы Идрис кесини школуна физикадан устаз этиб алады. Мариям ол школда 7 джылны ишлегенди. Ашхы муратына джете, кёб сабийге тыйыншлы билим бериб, тюз джолгъа салгъанды. Ол окъутхан къызла бла джашла, школ, район, республикан олимпиадалада хорлаб, алчы орунланы алгъанлай тургъандыла.
Мариям джашагъан джерине – Сары-Тюзге - кёчюб, элни школуна устаз болуб джарашады. Былайда да юлгюлю ишлейди. Кесини дерсинден сабийлеге иги билим береди. Тыйыншлы солуугъа чыгъарны аллы бла аны эки онбир классындан беш сохтасы школну медаллагъа бошагъандыла. Бусагъатда тыйыншлы солуудады. Аны, баш категориялы устазны, ол окъутхан джашла бла къызла бюгюн да унутмайдыла, анга баргъанлай-келгенлей турадыла.
Эгечи Зухра КъЧКъУ-ну тарих, экономика факультетлерин тауусханды. Аспирантураны бошаб, кандидат диссертациясын джакълагъанды. Педагогика илмуланы кандидатыды, 60 илму ишни авторуду. Университетни эки факультетинде ишлейди.
Къарнашы Арсен, КъЧКъУ-ну физика-математика факультетинде окъуб, устаз усталыкъ алыб чыкъгъанды. Правокубанский посёлокда спорт школну директоруду. Боксха юретеди.
Зухра бла Арсен толу юйдегиле болуб джашайдыла.
Назим,  халкъына, Джуртуна, бютеу дуниягъа игилик излей, мамыр джашау теджей, алгъа таукел бара, келлик джашауну къаласын ишлей джашайды.
 
ЛЕПШОКЪЛАНЫ Хусеин.
 
{jcomments}