Мындан алда Къобан районну Знаменка элини «Светлячок» деген сабий садында къууанч джыйылыу болгъан эди.  

Ары келгенлени арасында Къарачай-Черкесияны Халкъ Джыйылыуну (Парламентини) депутаты Лайпанланы Муратбийни джашы Умар, элни къартларыны советини тамадасы Бостанланы Муссаны джашы Азрет-Алий, членлери Шидакъланы Батдалны джашы Ибрагим, Джуккаланы Исхакъны джашы Джаббай, Николаевка элни сыйлы къартларыны бири Биджиланы Оштурну джашы Мухаммад, эл Советни депутатларындан Гочияланы Робертни джашы Мурат, элни администрациясыны башчысы Лайпанланы Юсюпню джашы Азрет бар эдиле.
Къууанч джыйылыуну сабий садда юретиучюле болуб ишлеген Мамчуланы Альбина бла Байрамукъланы Светлана ачдыла. Ала къарачай миллетни Орта Азиядан туугъан джуртуна къайтханыны, Уллу Ата джурт къазауатны юслеринден хапар айтдыла.
Андан сора джыйылгъанланы аллында сабий садны уллу къауумундан сабийле Айбазланы Амин, Баиланы Амир, Къаракетланы Рамиль, Шаханланы Аминат, Байрамукъланы Амина аскер кийимле кийиб къазауатны юсюнден назмула окъудула. Бу къауумгъа башчылыкъ этген Лайпанланы Фатима 2017-чи джыл районда сабийлени юретиучюлени арасында баргъан эришиуледе биринчи орунну алгъанды. Ортанчы къауумдан Байрамукъланы Рамазан, гитче къауумдан Байрамукъланы Ислам, Байрамукъланы Исмаил аскер кийимле кийиб, лётчикле болуб, суратлау санатларын кёргюздюле. Гитче къауумгъа тамадалыкъ этген Мамчуланы Альбина эди.
Сабий садны юретиучюлери юслерине аскер киймле кийиб, барысы да джыйылыб, Къарачай-Черкесияны халкъ поэти Ёзденланы Альбертни «Турнала» деген джырын джырладыла, ызы бла «Священная война» деген джырны джырлаб джыйылгъанланы разы этдиле. Гочияланы Тамараны къауумундан Биджиланы Джамиля Абайханланы Унухну къызы Балданны кёчгюнчюлюкге атагъан назмусун окъуду.
Баиланы Амир, Байрамукъланы Амина, Къаракетланы Рамиль да къазауатны юсюнден назмула окъудула.
Айбазланы Алим бла Шаханланы Аминатны биргесине уллу, ортанчы, гитче къауум сабийле, юретиучюле да «Ата джуртум» , «День Победы» деген джырланы джырладыла.
Джыйылыуну аягъында КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) депутаты Лайпанланы Умар сабий садны къуллукъчуларына, сабийлеге къууанч джыйылыуну этгенлерине уллу магъана бериб сёлешди. «Мындан ары миллетибиз, башха халкъла да къазауатны ачы отун кёрмей джашаргъа Уллу Аллах Кеси буюрсун! Республикабызда, бютеу къралыбызда мамыр джашау, къарнашлыкъ, шохлукъ орун алыб турсунла».
Аны ызындан Джуккаланы Джаббай кёб джылы сёз айтды, юретиучюлеге, сабийлеге, джыйылгъанлагъа джюрек разылыгъын билдирди. Биджиланы Мухаммад да сабий садны юретиучюлери сабийлеге быллай эс бёлюб ишлегенлери ючюн уллу бюсюреу этди.
Сабий садны тамадасы Биджиланы Магометни къызы Лариса джыйылгъанлагъа сабий садда юретиу иш къалай баргъаныны юсюнден хапар айтды, сабийлени окъугъан, хант ашагъан, солугъан джерлери бла шагъырей этди. Коллективде башха миллетлени келечилери да - тамаданы орунбасары Мамхягова Жанна Хасановна, логопед Гикала Татьяна Петровна дагъыда башхала - ишлейдиле. Сабий садны медсестрасы Каппушланы Асият сабийлени саулукъларына бек эс бёлюб алагъа къарагъанлай турады.
Джыйылгъан адамла сабий садны къуллукъчуларына бюсюреу этиб, алагъа разылыкъларын билдирдиле.
 
   АБАЙХАНЛАНЫ Хусей.
 
 
{jcomments}