Гогуйланы Азнаурну къызы Соня Къарачай районну маданият бёлюмюню тамадасы болуб кёб джылланы ишлегенди. Аны бла бирге район газетни да къолгъа алыб, анда джамагъатны джашауун кёргюзгенди, халкъны тарихини, ашхы адетлерини, адебни, намысны юслеринден терен магъаналы материалла джазгъанды.
Районну къайсы элине барсанг да, адамла аны, коллективини юслеринден бюсюреу сёзле айтадыла.
Соня джыл сайын да уллу, магъаналы конкурсла, ишле бардыргъанлай тургъанды. Халкъ маданиятны сакъларгъа, айнытыргъа, тинтерге, джаяргъа, миллет хореографиягъа, миллет музыкагъа джоралаб кёб иш бардыргъанды.  
Хар элни маданият бёлюмюнде халкъны ашхы адетлеринден, аууз халкъ чыгъармачылыкъдан, миллет хантладан, халкъ джырладан, турмуш адетледен джыйылгъан материалла сакъланнган папкала къурагъанды. Миллет чыгъармаланы, суратлау санатны, хантланы кёрмючлерин бютеу элледе бардыргъанды. Хурзукда къыз кёре келген, Тёбен Учкуланда джыйын барыу, Огъары Учкуланда кюёу томурау бла байламлы адет, Правокубанскийде джууукъ чакъырыу, Огъары Марада къыз тилей келген, Коста Хетагуровода сёз тауусхан, Джингирикде къыз кёре келген, Тёбен Тебердиде къыз чыгъаргъан, Огъары Тебердиде кюёу кёргюзген адет халкъдача этилгенди.
Тойсуз-оюнсуз бир адет да болмайды. Миллет макъамла адамланы джюреклеринде къууанчланы къозгъай, тёгерекге тёгюлюб, къарт аккала бла аммала харс ура, джашла бла къызла тепсей, сабийчикле къууанч тыбырлы болуб ойнай, ол адетлеге аталгъан ишлени алай ётдюрюб тургъанды.
Къууанч джыйылыуланы хар элни Джарыкълыкъ къаласында, аллайы болмагъан элни, орта билим берген школуну залында ётдюргенди.
Аны этген ашхы ишлерини бири, ариу, этимли къызланы конкурсун бардыргъаныды. Ол иш, Къарачайны бурундан келген адетлерин, адебин-намысын иги билиуню усталарын ачыкълай, джаш тёлюню ариу халиге, чемерликге юретирге да джораланыб бардырылгъанды. Соня ол ишин Къарт-Джуртда этгенди.
Къызла, адебли-намыслы болургъа, бурундан келген ашхы адетлени билирге, къаллай хантла болгъанларын, ала къалай, неден этилгенлерин айтыб, юйлеринде биришер хант этиб келтирирге, андан сора кюйюз этгенни, урчукъ ийиргенни, оюу тигиуню, бурунча тепсеуню, ийнар айтыуну джорукъларын билирге керек болгъандыла.
Къызла келин келгенде, къыз чыгъаргъанда джюрюген ашхы адетлени кёргюзгендиле. Урчукъ ийиргендиле, кюйюз, кийиз, кийиз бёрк, джамчы этиуню юсюнден айтхандыла.
Тарихибизде бола келген ашхы затланы бири да унутулмай турургъа керекди. Эртделеден джюрюген магъаналы оюнланы, джырланы джомакъланы табыб, миллетибизге къайтарыуну уллу магъанасы барды. Соня аны юсюнден таймаздан ишлегенди.
Гогуйланы Соня 2013-чю джылны аууз-герги (октябрь) айындан бери Байрамукъланы Халимат атлы  Къарачай-Черкес республикан кърал миллет библиотекада универсал фонд бёлюмню тамадасы къуллукъну толтурады. Джууаблы къуллугъуна ол кесин толу бериб ишлейди. Библиотекагъа келген адамланы кереклилерине къараб, джумушларын тындырыб турады. Поэтлени, джазыучуланы, тарихчилени, алимлени китабларыны презентацияларын этеди. Аланы юслеринден, студентлени, школчуланы да чакъырыб, эсде къаллыкъ сейир ингирле бардырады. Аракъы ичиуге, наркоманлыкъгъа, башха затлагъа къаршчы ишле къурай, акцияла этеди.
Соня Къарачай-Черкесияны Маданият министерствосу кёб тюрлю программада этген профилактика ишлеге да тири къошулгъанлай турады. Джыл сайын къарачай адабият бла санатны ыйыгъын бардыра, къарачай поэтлени, джазыучуланы, белгили адамланы юслеринден джаш тёлюге, уллулагъа да хапар айтады.
Гогуйланы Соня миллетлени арасында къарнаш шохлукъну бегитирге да энчи юлюш къошады.
 
       Лепшокъланы Хусеин.
 
 
{jcomments}