Россияны Илмула академиясыны астрофизика обсерваториясыны оптика телескопуну джангы кюзгюсюн Къарачай-Черкесиягъа келтирдиле.
Энди аны кючю бла астрофизика тинтиу эмда джулдузладан хапар билиу ишлени  эм мийик дараджада тындырыргъа боллукъду.
Кюзгю аман кёргюзюб башлагъанында, телескопну кюзгюсюн джангыртыр иннет бла Лыткаринский заводха ашыргъан эдиле. Аны анда кемликлерин тюзетиб, ариу джарашдырыб ызына къайтаргъандыла.
- Бек къууандыкъ кюзгюню келтиргенлерине. Аны майны ал сюреминде телескопха саллыкъбыз. Бусагъатда апрелни 30-на дери биз тинтиу ишле бла кюреширикбиз.

Кюзгю аламат кёргюзюрюк болур, деб ышанабыз. Иги кёргюзгенден сора да, ол галактикадан тышында орналгъан объектлени табигъатларын, структураларын асыулу тинтерге джол ачарыгъына ишексизбиз, - дейди РАН САО-ну джулдузла бла байламлы лабораториясыны тамадасы, профессор, физика-математика илмуланы доктору Сергей Фабрика.
Кюзгюню юсюн джарашдырыб, устала аны не джаны бла да иги кёргюзюрча этерге кючлерин-къарыуларын салгъандыла.
Алтыметрлик кюзгюню ауурлугъу 42 тоннады. Аны Москва областдан бизни республикагъа белгиленнген джол бла сегиз кюнню келтиргендиле.

 
{jcomments}