Шимал Кавказны регионларында агротуризм эм белгили, аты эм кёб айтылгъан санагъат болуб барады. Адамла, экология джаны бла таза, бай табигъатлы регионлагъа келиб, джергили миллетлени джашау турмушлары бла таныша, таза хауада заманларын зауукълу ашыра солуйдула.
Россия Федерацияда эл туризмде эм белгили, алгъа чыкъгъан, экология къоркъуусузлукъну излемине толу джууаб берген регион Къарачай-Черкес Республикады. Мында адамны саулугъуна заран салгъан производство джокъду.  Регионну география болуму да аламатды. Гокка хансла джасалгъан мийик таула, терен ёзенле, уллу ауушла, къайнаб чыкъгъан чокъуракъ суула, гарала, кём-кёк кёлле, суула, адамланы джюреклерине къууанч келтирген къарачай Къобан кимни да джомакъ дунияны тёрюне чыгъарадыла. Андан сора аны джамагъаты, ата-бабадан келген ашхы адетлени, адебни-намысны тутхан, урунууну сюйген, къарнаш шохлукъгъа кертилей тургъан, къонакъ сюйген миллетди.
Регионну джеринде ат спорт да белгилиди. Атла бла таулада айланнган да сейирди. Адам джаяу джюрюб арымагъанлай, узакъгъа барыб, джюрегин ариулукъгъа къозгъагъан кёб тюрлю ашхы зат кёреди. Бизни регионну тарихи да сейирди, музейлери кёбдю. Уллу курортладача, багъа болмай, былайда хар зат  да учузду.
Республиканы къуру Гитче Къарачай районунда он ишчи фермер мюлк барды. Ала туристлени не кереклилерине да къарайдыла. Аланы бири Римгоркадады. Мюлкню башчысы Айбазланы Азретди. Анга туристле Россияны джер-джеринден келиб тургъанлы 4 джыл болады.  Ол, алагъа таб болум къураб, джукъ керекли этмейди.
«Агротуризм адамны тюз джашаргъа юретеди, джерчиликни сыйын чыгъарады, андан чыкъгъан продукталагъа къаллай къыйын салыннганын ангылатады. Ол сабийлени урунуугъа юретген мадарды. Эл мюлкде ишлемеген, малчылыкъны, джерчиликни, ёсюмлюкню не болгъанын билмей, ишлемей юреннген сабий, уллу болса да, алайлай къаллыкъды. Ингирде ийнекни бузоуун эмизиб, аны саууб, сютюн къайнатыб, айран этерге керек болады. Эртденбла, сютбашыча, джангы уюгъан, къалын, татлы айранны адам ичсе, анга саулукъ келеди. Мында бышлакъны, джауну, гаккыны, этни башха затны асыулулугъу уллуду. Хар не да экология джаны бла тазады», - дейди Айбазланы Азрет.
Таулу миллетлени джерлеринде айлана, туристле аланы миллет ашарыкълары бла да шагъырей боладыла, мюлкге къалай къараргъа кереклисине, ол къой эсенг, солууну мадарларына юренедиле.
Туризмни бу тюрлюсю къонакъгъа, къонакъбайгъа да хайырлыды.

Лепшокъланы Хусеин.   
 
{jcomments}