Зеленчук районда ич ишлени бёлюмюнде ветеранланы советини эмда джамагъат советни председатели, ич ишлени отставкадагъы майору Батчаланы Мухат бла ветеранланы советини председателини биринчи орунбасары Наталья Коробкина  Биджиланы Марияны, Иванны къызын, 91 джыл толгъаны бла таза джюрекден алгъышлагъандыла.

Мария Ивановна Эресей Федерацияны Джигити Биджиланы Локъманны джашы Солтан-Хамидни тул бийчесиди.

Капитан Биджиланы Солтан-Хамид Уллу Ата джурт къазауатны кёзюуюнде  лётчик болгъанды. Ата джуртун джаудан тазалауда уллу джигитлик, ётгюрлюк да танытыб, «Совет Союзну Джигити» атха теджелгенди. Кёчгюнчю халкъны келечиси болгъаны амалтын, анга ол ат берилмей къалгъанды.

Тюзлюк орнун табыб, 1995-чи джыл Биджи улугъа «Эресей Федерацияны Джигити» ат аталгъанды.

Аны юй бийчеси Мария Ивановна да урунууну ветераныды, Зеленчук станседе джашайды. Аны туугъан кюнюнде сабийлери, туудукълары, танышлары, хоншулары сыйлы амманы джылы алгъышлагъандыла.

Ич ишлени ветеранларыны советини эмда джамагъат советини келечилери, Мария Ивановнаны кёлюн кёлтюрюб, баш иесини, Биджиланы Солтан-Хамидни, аты миллетни эсинде ёмюрлеге къаллыгъын айтхандыла.

 
{jcomments}