Ата джуртубузну къоруулагъан багъалы джердешлерибиз! Таза джюрекден сизге Къарачай-Черкесиядан салам иебиз, сизге – Украинада аскер къаугъагъа къошулгъан уланларыбызгъа.


Сиз къралыбызны, аны миллетин да сакълагъаныгъызны, тин-иннет байлыгъыбызгъа хыянат джетдирмез ючюн кюрешгенигизни бир такъыйкъагъа да унутмайбыз. Сизге тынч болмагъанын ангылайбыз, алай а сиз – бизни джигитлерибиз - мингле бла адамланы джашауларын къоруулайсыз. Сиз кеслерини кёкюреклери бла амбразураны джабханланы, сау дунияны мор эминадан сакълагъанланы, Европагъа азатлыкъны саугъа этгенлени туудукъларысыз.
Ата джуртну къоруулау – ол бек уллу сыйды. Ол хар адамны баш борчуду. Сиз - бизни джердешлерибиз - ол борчну бет джарыкълы толтурасыз. Айхай да, биз сизни бла ёхтемленебиз. Ол затха шагъатлыкъдыла сиз къуллукъ этген аскер бёлеклени командирлери сизни аталарыгъызгъа-аналарыгъызгъа ийген бюсюреу къагъытла эмда сизге берилген кърал саугъала.
Сиз джаныгъызны-къаныгъызны аямай джаугъа къаршчы сюелесиз. Ата джуртугъузну азатлыгъын сакълай уллу джигитлик этесиз.
Башын кёлтюрюб башлагъан фашизмни тохтатыр ючюн башланнганды спецоперация. Ата джуртну къорууларгъа керек болгъанында, сиз, аталарыгъызны эмда къарт аталарыгъызны джолу бла барыб, фронтха таукел атланнгансыз. Сиз керти патриотласыз. Ата джуртубузну ышаннгылы уланларысыз, бир атламны артха турмазлыгъыгъыз хакъды.
Сиз сынгар бизни деу къралыбызны джаудан сакъламайсыз, сиз бютеу джер джюзюне джайыллыкъ палахны аллын тыясыз.
Бизни джюрегибиз, джаныбыз да сизни бла биргедиле. Сизни юйюгюзде аталарыгъыз-аналарыгъыз, багъалы, джууукъ адамларыгъыз сакълайдыла. Биз сизге тилек этебиз: Хорламны да алыб, сау-эсен ызыгъызгъа къайтыгъыз.

Мамчуланы Дина,
КъЧР-ни халкъ поэти.

 
{jcomments}