Москваны арасында, Гоголь атлы бульварда, «Танышыгъыз, Къарачай-Черкесия!» деб, сурат кёрмюч ачылгъанды. Анда бизни республиканы эм ариу, эм сейир джерлерин кёрюрге боллукъду. Бу проект Къарачай-Черкес Республиканы 25-джыллыгъына аталгъанды. Аны Къарачай-Черкесияны Москвада таймаздан ишлеген келечилиги къралыбызны ара шахарыны Культура департаментини болушлугъу бла къурагъанды.

Къарачай-Черкесия бла шагъырей этерге джораланнган сурат экспозицияда кёб тюрлю зат, бир-бири бла байламлы болуб, регионну толусу бла суратларгъа мадар береди. Алайды да, республиканы адамларындан, табигъатындан, маданиятындан, турмушундан, адетлеринден хапар билирге боллукъду. Экспозиция 32 суратдан къуралгъанды. Алагъа кёз джетдирген тарих-маданият магъаналы объектлеге, белгили курортларыбызгъа, таулагъа, суулагъа уллу багъа берликди – аланы келиб кёрюрге излерикди.

Къарачай-Черкесия Эресейни эм ариу джерлерини бириди, аны ючюн бош заманларын мында ашырыргъа сюйгенле аз тюлдюле. Бу кёрмюч июнну 22-ден июлну 14-не дери ачылгъан джеринде, августну 14-не дери да Никит бульварда адамланы таурухлу джуртубуз бла шагъырей этерикди.

 

 
{jcomments}