Хычаманны 28-и Эресейчи чекчини кюню эди. Аны бла да къалмай, ол кюн Эресейчи Чекчи управление къуралгъанлы 100 джыл толгъан эди. Бу эки байрам да Къарачай-Черкесияда  кенг белгилендиле.
Эм алгъа Черкесск шахарны Хорлам деген  паркында Чекчини кюню бла Эресейни Чекчи органлары къуралгъанлы 100 джыл толгъанына аталыб чекчи джигитлеге къууанч халда эсгертме ачылды.
Ол къууанчха Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, Эресей Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини орунбасары Попков Валерий, Эресей Федерацияны Федерал Джыйылыууну Федерация Советини члени Гамаюнов Константин, Чекчи управлениени тамадасы генерал-майор Кудрявцев Юрий, Къызыл байракълы энчи Кавказ чекчи округну командующийи генерал-полковник Болховитин Евгений, Къарачай-Черкесияны Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Иванов Александр,  Къарачай-Черкесияны Правительствосуну Председателини борчларын толтургъан Озов Мурат, Черкесск шахарны мэри Тамбиев Руслан, властланы территория органларыны федерал къуралышларыны келечилери къошулдула.


Темрезланы Рашид къууанчха келгенлени Чекчини кюню бла эмда Чекчи аскерле къуралгъанлы 100 джыл толгъаны бла джылы алгъышлады. Эресей Федерацияны кърал чегини иги кесеги Къарачай-Черкесияны юсю бла ётгенин айтыб, аны ФСБ-ны Чекчи управлениесини бизни республикада орналгъан бёлегини аскерчилери кёзню гинджисинча сакълагъанларын айырыб чертди. Къралыбызны бу регионуну, аны ичинде КъЧР-ни къоркъуусузлукъларын махтау бла баджарадыла, деб, алагъа джюрек разылыгъын билдирди.
Андан сора Кудрявцев Юрий, Ветеранланы-чекчилени Бютеуэресей джамагъат организацияларыны джергили бёлюмюню председатели подполковник Юрьев Сергей, аны кибик башхала сёлешдиле.
Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла Чекчи управлениени тамадасы генерал-майор Кудрявцев Юрий чекчилеге салыннган эсгертмени къууанч халда ачдыла. Андан сора байрамны этерге келгенледен кёбле эсгертмеге гокка хансла салдыла.
«Ата джуртну къоруулаучулагъа - Джигит чекчилеге» салыннган эсгертме къолуна винтовканы алыб тургъан, мийиклиги юч метр болгъан солдатны-чекчини тюрсюнюнде ишленнгенди. Аны автору белгили архитектор, «Эресейчи махтауну аллеясы» деген проектни башчысы  Сердюков Михаилды. Ол проектни юсю бла шахарны «Джашил айрымкан» деген паркына белгили эресейчи аскер башчыланы бюстлери этилиб да салыннгандыла.
Чекчини кюнюнде Черкесск шахарны Джарыкълыкъ къаласында да Чекчи аскерле къуралгъанлы 100 джыл толгъанына аталыб уллу къууанч болду. Анга Къарачай-Черкесияны Правительствосу бла Парламентини членлери, районлары бла шахарларыны башчылары, Абхазияны чекчилерини делегациясы эмда чекчи къуллукъну ветеранлары къошулдула. 
Къууанч джыйылыуда чекчиле бла байрамны этерге келгенлени Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид джылы алгъышлады эмда аланы барына да саулукъ-эсенлик, насыб, джетишимле, рахатлыкъ теджеб сёлешди. Эресейни ФСБ-ны КъЧР-де Чекчи управлениесини тамадасы генерал-майор Кудрявцев Юрийни «Къарачай-Черкес Республикагъа - 25 джыл» деген юбилей белги бла саугъалады, талай чекчи бла ветераннга да «Къарачай-Черкес Республиканы къоркъуусузлукъ органларыны махтаулу къуллукъчусу» деген атны атады, республиканы Башчысыны Бюсюреу письмоларын берди. Кудрявцев Юрий да Темрезланы Рашидни «Чекчи къуллукъ къуралгъанлы - 100 джыл» деген белги бла саугъалады.
Къууанч джыйылыуда Эресей Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини орунбасары Попков Валерий Эресей Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Белавенцев Олегни, Чекчи управлениени тамадасы генерал-майор Кудрявцев Юрий Эресей Федерацияны Къоркъуусузлугъуну федерал къуллугъуну директору Бортников Александрны ФСБ-ны Чекчи управлениеси къуралгъанлы 100 джыл толгъаны бла байламлы джиберген алгъышлауларын окъудула.
Джыйылыу Къарачай-Черкесияны тепсеу коллективлери бла джырчылары берген уллу концерт бла тамамланды.


(БИЗНИ КОРР.).

 
{jcomments}