Къарачай-Черкесияны багъалы джамагъаты! Сизни Сабийлени къоруулауну халкъла арасы кюню бла таза джюрекден исси алгъышлайбыз! Джайны биринчи кюнюнде бютеу дуния Сабийлени къоруулауну халкъла арасы байрамын белгилейди. Аны себеби ол кюн сабийлени джакълауну, сюйюуню, аланы къоркъуусузлукъларына къайгъырыуну, келир заманда аланы джашауларыны хар кюнлери зауукълу эмда насыблы ётерча этиуню  къаллай уллу магъанасы болгъанын эсге салады.


Къарачай-Черкесияда 100 мингден артыкъ сабий джашайды. Ала бизни баш байлыгъыбыздыла, бизни республикабызны, бютеу Ата джуртубузну – Эресейибизни - тамблаларыдыла. Джангы сабий садланы, школланы, спорт комплекслени, залланы, джарыкълыкъ юйлени да алагъа деб ишлейбиз, республикада саулукъ сакълауну, билим бериуню асыулулукъларын да алагъа деб ёсдюрюб, игилендириб кюрешебиз.
Юйдегиле бла аналаны, сабийлени джакълау, аны кибик къыйын джашау болумгъа тюшген эмда рахын сабийлеге къайгъырыу биз таймаздан эс бёлюб тургъан  ишле болуб келгендиле. Мындан ары да ала бизни ишибизде баш орунланы бирин алыб турлукъдула.
Абаданла – атала-анала, педагогла, врачла, сабийлеге кеслерини сюймекликлерин бериб, аланы урунургъа, уллуланы сыйларын кёрюрге, джуртларын, къралларын, табигъатны сюерге, Джуртларыны керти адамлары болургъа юретиб тургъан адамла – сау болсунла. Ала бек уллу магъаналы иш этедиле.
Багъалы джердешле! Сизни барыгъызгъа да кючлю саулукъ, ашхылыкъла, рахатлыкъ теджейбиз! Къарачай-Черкесияда, Эресейде джашагъан хар юйдегини къууаныр кюню, насыбы, джетишими кёб болсунла! 

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы
Темрезланы Рашид
Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ
Джыйылыууну (Парламентини) Председатели
Иванов Александр
    Къарачай-Черкес Республиканы
Правительствосуну Председатели
Озов Аслан.
 
{jcomments}