Халкъла арасы Петербург  экономика форум баргъан кёзюуде Эресей Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Белавенцев Олег, Ингушетияны Башчысы Евкуров Юнус-Бек, Къабарты-Малкъарны Башчысы Коков Юрий эмда Терк Башы Тегейни Башчысы Битаров Вячеслав бла бирге адмирал Н. Г. Кузнецовну атын джюрютген Аскер-Тенгиз академиягъа къонакъ болгъандыла.
Бу баш окъуу заведениени тарихи 1798-чи джылдан башланады. Бюгюн ол Эресейни Аскер-Тенгиз Флотуна, Эресей Федерацияны Федерал къуллугъуну Чекчи федерал къуллугъуна эмда Эресей Федерацияны Къоруулау министерствосуну управлениелерине инженерле хазырлайды.


Кавказчы къонакъла академияны устазлары эмда студентлери бла тюбешгендиле. Бусагъатда Къарачай-Черкесиядан академияда тёрт курсант окъуйду.
Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, анда болгъан тюбешиуюню кёзюуюнде Аскер-Тенгиз Флотну Н. Г. Кузнецов атлы Аскер-Тенгиз академиясыны окъуу-илму аралыгъыны тамадасы Касатонов Владимир бла келишиу этиб, анга къол салгъанды. Анга кёре республика бла академия бу окъуу заведениеде окъутургъа КъЧР-ден кандидатла сайлауну ишин бардырлыкъдыла.
«Быллай  окъуу заведениеде окъумакълыкъ кимге да уллу сыйды эмда махтауду. Бизни республикадан не къадар кёб джаш окъуб, тенгизчи болуб, Ата джуртха къуллукъ этсе, мен ол къадар бек къууанныкъма.  Быллай аламат баш окъуу заведение бла эки арада иш джюрютюуню башламчылыгъын бергени ючюн мен Белавенцев Олегге уллу джюрек разылыгъымы билдиреме. Сиз Эресейни келлик заманысыз, Эресейни Аскер-Тенгиз Флотуну тамбласысыз. Мен бу залда Олег Евгеньевишча, Юнус-Бек Баматгиреевишча, келир заманны джигитлери олтургъанларына толу ийнаныбма», - дегенди Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, академияны устазлары бла эмда студентлери бла тюбешиу бардыргъан заманында.

 
{jcomments}