Москвада «Бирикген Эресей» деген Бютеуэресей политика партияны Огъаргъы эмда Баш советлерини биргелей бардырылгъан джыйылыулары болгъанды.  Ол конференцияны дараджасында  ётгенди. Аны «Бирикген Эресей» партияны башчысы, Эресей Федерацияны Правительствосуну Председатели Медведев Дмитрий бардыргъанды. Конференцияны ишине Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели, «Бирикген Эресей» политика партияны Къарачай-Черкес регионал бёлюмюню башчысы Иванов Александр да къошулгъандыла.


Конференция «Направление 2026» деген ат бла барыб, анда къралны Президенти Путин Владимирни «Эресей Федерацияны 2024-чю джылгъа дери ёсдюрюуню миллет муратлары бла стратегия борчларын джашауда толтурууну юсюнден» указын сюзгендиле.
«Президентни указы къралны джашаууну санагъатларыны барында да асыулу турмуш къурауну джангы чагъы болуб белгиленнгенича, айхай да, «Бирикген Эресей» деген Бютеуэресей партия да, ол указны толтурууну баш политика кючю болуб, хар субъектде эмда муниципалитетде болгъан мадарланы барын адамланы джашауларын  иги джанына буруу бла кюреширикди.
Бюгюн мингле бла джигер башламчыланы бирикдирген партияны белгилеген проектлерин джашауда джетишимли толтурурча сынамы, къарыуу-кючю  барды. Бизни уллу къралыбызны адамлары бла властларыны араларында да кимге да ачыкъ кёрюннген, иги ангылашыннган байламлылыкъ къуралыб, ол кесини хайырлылыгъын таныта  ишлейди, джамагъатдан тыйыншлы джакълыкъ да табады. Бу затланы бары «Бирикген Эресей» къралны башчысыны башламларын джашауда таукел бардыргъан политика кюч болгъанлай къаллыгъына шагъатлыкъ этедиле», - деб чертгенди КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид, партия конференцияны ишини магъанасыны юсюнден кесини оюмун айта.
Партияны Огъаргъы совети бла Баш советини джыйылыуларында алыннган резолюцияда да «Бирикген Эресей» Президентни указын толтуруу бла къралны алгъа элтиуде баш политика кюч болгъанлай турлугъу  чертилгенди.
Резолюцияда айтылгъандан, партияны членлери тюрлю-тюрлю санагъатлада ишлеген адамланы хайыр тюшюрюулерин ёсдюрюр, ишсизликни аз этер, социал болушлукъ этиу системаны ишини этимлилигин кёлтюрюр ючюн кюреширге керекдиле. Регионлада Президентни «Десятилетия детства» деб баямлагъан башламчылыгъы регионлада къалай тола баргъанына да партия кёз-къулакъ болгъанлай турлукъду. «Бирикген Эресей», Президент кесини Федерал Джыйылыугъа этген Чакъырыуунда чертгенича, билим бериу, адамланы юретиу, аланы культура, илму ёсюмлерин баджарыу ишлеге да тири къошуллукъду. Джамагъатда асыулу саулукъ хали къурау, халкъны саулугъун бегитиу да ол бардыргъан политика ишни ара ёзеклерини бири боллукъду.
Партия аны кибик хар джерде шахар таблыкъла къурау, арбазланы джарашдырыу, фатар-мекям болумланы игилендириу ишле бла мындан  ары да кюреширикди. Кесини ич джангырыуун бардырлыкъды, алай демеклик кадр къурамын тюрлендирликди, ал башланнган организацияларыны тириликлерин ёсдюрлюкдю, джакъчыларын аслам этер ишле бардырлыкъдыла. Ол ишле  адамла бла, джамагъат бла къысха байламлы болууну  тамалында къураллыкъдыла.
Аллыбызда джууукъ заманда партияны идеология иши юч джол бла барлыкъды. Эресейчи адамны джашауун игилендириу, къралны бирлиги бла баш эркинлигин бегитиу, хар неде ёсюмню къатлау. 

 
{jcomments}