Къарачай-Черкесияны асыулу къойла бла эчкиле ёсдюрген малчылары хычаманны 14-ден 19-на дери Астрахань областда бардырылгъан 14-чю Бютеуэресей кёрмючде эки алтын, эки кюмюш, тёрт джез медаль, бютеулей да сегиз медаль алыб къайтхандыла.

Ары Къарачай-Черкесиядан баргъан делегациягъа КъЧР-ни Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Байчораланы Эльдар башчылыкъ этгенди. Делегацияны къурамына киргенлени арасында республиканы эл мюлк министри Боташланы Анзор, аны малчылыкъ бла асыулу ишлеге къарагъан орунбасары Бытдаланы Дахир, къой тутхан белгили мюлклени тамадалары эмда регионал аграр ведомствону усталары бар эдиле.
Астрахань областда экинчи кере бардырылгъан ол ишге Эресейни 25 регионундан 90 мюлк къошулгъанды. Ала экспертлеге, адамлагъа да къараргъа эчкиледен, къойладан, атладан, тюеледен гаммешледен 400 мал теджегендиле.
Къойла бла эчкилени Бютеуэресей кёрмючю Эресейни регионларындан келген малчыланы сынам юлешген площадкасы болгъанды. Эресей Федерацияны эл мюлк министрини орунбасары Джамбулат Хатуов айтхандан, малчылыкъда табдырылгъан кърал болушлукъну уллу магъанасы барды. Ол иги хайыр келтиреди. Мындан ары да фермерлеге, энчи мюлклеге кредит бериу ёсюб барлыкъды.
Кёрмючге Забайкальский, Красноярский крайладан келгенле да кеслерини джетишимлерин кёргюзгендиле.
Къарачай-Черкесиядан баргъан малчыла уа, «Агро-Лаба», «Махар», «Заря-1», «Чотчаев О.У.» деген агъачлы мюлклени малларын элтгендиле. Халы этген джангы инновацион технологияланы хайырландыргъан «Квест-А» деген фабрика да джыйылгъанлагъа кесини продукциясын кёргюзгенди.
Республиканы къойчулары быллай эришиулеге 19-чу кере къошуладыла. Быйыл Эресейни малчылыгъыны Миллет бирлешлигини эксперт комиссиясы, къарачай тукъумлу къойлагъа уллу багъа бериб, Бютеуэресей кёрмючню кёчген кубогун Къарачай-Черкесиягъа бергенди.
Байчораланы Эльдар бла федерал аграр ведомствону тамадаларыны тюбешиулеринде Къарачай-Черкесияда Эл мюлк министерствону джангы джетишимлери белгиленнгендиле. Бу санагъатны ёсюб баргъаны, республиканы къойларын кёрмючге хазырланнганы мийик дараджада болгъаны чертилгенди.
Эксперт комиссияны ахыр эсеблери ачыкъланнгандан сора, иги агъачлы мюлкле дипломла, Хурмет грамотала, кубокла бла саугъаландыла. Аланы арасында «Махар» ООО ПЗ къарачай къойланы иги къурагъаны ючюн эки диплом алды. «Агро-Лаба» СПК ПЗ къарачай тукъумлу къойланы кёб къурагъаны ючюн 1-чи, 3-чю дараджалы дипломла алды. «Заря-1» СПК ПЗ къарачай тукъумлу къойланы иги къурагъаны ючюн 3-чю дараджалы диплом бла саугъаланды. «Чотчаев О.У.» деген мюлк эт, джюн берген къойланы иги къурагъаны ючюн 1-чи, 2-чи дараджалы дипломла бла саугъаланды.
Бютеуроссия кёрмючню байрамында астрахань тюеле бла чабышыу, къыркъыучуланы конкурсу башха сейир затла болдула. Ипподромда уа джыйылгъан халкъ тюелени эришиб чабханларына къарады. Алай къуру Астрахань областда этиледи. Бу область тюелерини кёблюгю бла Эресейде алчыланы бириди. Анда 4,5 минг къалмукъ тукъумлу тюе барды.
 
Лепшокъланы Хусеин.
 
{jcomments}