Къарачай-Черкесия Эресей Федерацияны чекчи субъектлерини бириди.
Ол къыбыла джанында Абхазия бла, андан ары джанында Гюрджю бла эмда Къыбыла Тегей бла чеклешиб турады. Эресейни ырджысы да алайтын ётеди. Ол чеклени уа Эресейни Къоркъуусузлугъуну федерал къуллугъуну КъЧР-де орналгъан Чекчи управлениесини къуллукъчулары сакълайдыла.
Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла Чекчи управлениени тамадасы генерал-майор Кудрявцев Юрий, аскер бёлекни 100-джыллыгъын белгилерни аллы бла тюбешиб, эки арада иш джюрютюулени джетишимлерини, арада байламлылыкъны андан ары игилендириуню  джолларыны юслеринден сёлешгендиле.
Белгилисича, Чекчи управлениени 100-джыллыкъ юбилейи хычаманны 28-де къууанч халда белгиленникди. КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид, тюбешиуде аны юсюнден айта: «Мен Къарачай-Черкесияда Чекчи управлениени республиканы бёлюнмезлик кесегине санайма. Аны башчылыгъы бла энчи къурамыны юслеринден айтсакъ а, биз ала бла, кесибизни адамларыбыз блача, ышаннгылы нёгерлерибиз блача къысха  байламлылыкъда ишлейбиз.  Бир-бирибизге барыб-келиб, оноулашыб турабыз. Чекчиле патриот юретиуде болсун, башха затлада болсун – бизни джаш тёлюбюзге хар неде юлгюдюле. Аны себебли байрам да, айхай да, республикан дараджада барлыкъды. Анга аскерчиле бла аланы юйдегилерича, шахарчыла, шахарны къонакълары да келирге боллукъдула. Биз, айхай да, мындан ары да Чекчи управлениебизни бегитирге эмда ёсдюрюрге  къолубуздан келген бла болушханлай турлукъбуз», - дегенди. Аскер бёлекде къуллукъ этгенле бла аны ветеранларын Чекчи управлениеге 100 джыл толгъаны бла исси алгъышлаб, алагъа этген къуллукъларында, джашауларында джетишимле, саулукъ, насыб теджегенди.
Кудрявцев Юрий да, ол тюбешиуде сёлеше, чекчиле бла республиканы властларыны органларыны араларында иги байламлылыкъ болгъанын айырыб чертгенди. Ол айтхандан, КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид да, республиканы бирси тамадалары да Чекчи управление бла иги байламлылыкъ джюрютгенлей, аны материал-техника тамалын, аскерчилени турмуш болумларын игилендирирге таймаздан эс бёлюб, къайгъырыб турадыла. Аны ючюн ол алагъа джюрек разылыгъын билдиргенди.
Тюбешиуде айтылгъаннга кёре, хычаманны 26-да бла 28-де Чекчи управлениени 100-джыллыгъына аталыб уллу къууанчла этилликдиле.
 
(БИЗНИ КОРР.).
 
 
{jcomments}