Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид Тёбен Архыз комплексде джыйылыу бардыргъанды.
Ол анда айтхандан, клиса аралыкъ хар заманда да республиканы энчилигинде болуб келгенди, мындан ары кёзюуде да алайлай турлукъду. Аны юсюнден айта, КъЧР-ни Башчысы: «Алан христиан аралыкъ» деген кърал бюджет учреждениени къуралгъаны уа бизни къралны маданият терекесини дунияда аз тюбеген затларын ёсдюрюу бла эмда аланы келир тёлюлеге  къалдырыу бла байламлыды. Ол Аралыкъгъа Тёбен Архыз храм  комплексден сора да Къарачай районда Чууана эмда Сынты храмла киредиле. Хычаман (май) айда анда джарашдырыу ишле башланныкъдыла».


Джыйылыуда Темрезланы Рашид джарашдырыу ишле барлыкъ джолланы ачыкълаб сёлешди. Аланы бири клисаны джарашдырыу бла байламлы барлыкъды. Ол иш республиканы властлары бла джангы къуралгъан кърал бюджет учреждениени джууаблылыкъларында  боллукъду. Ала неден да алгъа джоллагъа, кёпюрге ремонт этиу, машина  туракъла ишлеу бла кюреширикдиле. Хар неси джангыдан джарашдырылгъан Аралыкъда ауузланыр, сабийле бла юйдегиле солур эмда этнография бла байламлы ишле бардырыллыкъ бёлюмле къураллыкъдыла.
Аралыкъны джарашдырыуну экинчи джолу буруннгу храмла бла археология магъаналы затланы орунларына салыу бла алагъа реставрация этиу бла байламлы боллукъду.
Къарачай-Черкесияны Башчысы джыйылыуда айтхандан, бу ишле бла сынгар профессионал тарихчиле бла искусствоведле кюреширге кереклилери себебли ол ишлени толтурууну концепциясын джарашдырыу бла аны джашауда баджарыуну борчлары «Байчораланы М. О. атлы кърал Къарачай-Черкес табигъат музей-заповедник» деген республикан кърал бюджет учреждениени  бойнуна тюшерикдиле.
Россияны Илмуларыны академиясыны биринчи вице-президенти Балега Юрий, джыйылыуда сёлеше, бу ишге РИА-ны къуллукъчуларын къошаргъа кереклисин айтды.
«Аралыкъны джарашдырыу бла байламлы бардырылгъан къазыу ишлени кёзюулеринде археология магъаналы затла да чыгъыб къалыргъа боллукъдула. Алагъа да заран джетмезча этерге керекди», - деди Темрезланы Рашид.
Джыйылыуда Аралыкъны джарашдырыуну ишлерин  бардырыргъа Эресей Федерацияны Маданият министерствосу бла тарих институтланы  болушлукълары керек боллукъларыны юслеринден да айтылды. Ала бла тыйыншлы келишиуле да этилгендиле, деб да чертилди.
Темрезланы Рашид, джыйылыуну тамамлай, Къарачай-Черкесияны джеринде къуралгъан Алан христиан аралыкъ къуру Шимал Кавказны заты тюлдю, бютеу Эресейникиди, деди. Джыйылыугъа келгенлени хар бирини этерик ишин толтуруу бла байламлы борчларын белгиледи.

 
{jcomments}