Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Хорламны кюнюнде Уллу Ата джурт къазауатны ачы урушларына къошулуб, джанларын-къанларын аямай, гитлерчи фашистле бла сермешиб, Уллу Хорламны джууукълашдырыргъа энчи юлюш къошхан 18 ветераннга «Къарачай-Черкес Республиканы аллында махтаулу ишлери ючюн» деген республиканы баш саугъасын бергенди. 

 Аны бла бирге ол къууанч джыйылыугъа Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Аслан Озов, Министрлени кабинетини членлери, кюч структураланы келечилери келген эдиле.
Тюбешиу джылы, къууанч халда ётдю. Республиканы Башчысы, ветеранланы байрам бла алгъышлай, эркишиликлери, джигитликлери, Ата джуртха уллу сюймекликлери ючюн, алагъа бюсюреу этиб, разылыгъын билдирди.
«Былайгъа келген сизни хар биригиз Уллу Хорламны болуууна, бизни Джуртубуз Эресейни къуралыууна энчи юлюш къошханды.  Аны ючюн республиканы джамагъатыны атындан сизге разылыгъымы билдиреме. Сиз хорлагъанланы тёлюсюсюз, къазауатны фронтларында сиз кёргюзген джигитлик бизге уллу юлгюдю, эркишиликди, патриотлукъду.
Бюгюн бютеу, къралдача, Черкесскеде да адамла кеслерини аталарыны, къарт аталарыны суратларын «Ёлюмсюз полкну» тизгинлеринде элтедиле. Сизге разылыгъыбызны билдире, биз сизге эталгъан ол кесек затды. Сизни разы этерча башха не этейик? Мен сизге кючлю саулукъ, рахат джашау теджейме. Сиз келтирген Хорламны байрагъын биз сый бла элтирикбиз.  Хорламны 73-джыллыкъ юбилейи бла исси алгъышлайма сизни!» - деди Темрезланы Рашид.
Фронтха къошулгъан 18 адамгъа республиканы баш кърал саугъасы - «Къарачай-Черкес Республиканы аллында махтаулу ишлери ючюн»  деген орден - берилди. Саугъаланнганланы арасында тобчула, ат аскерчиле, танкалада къазауат этгенле, джаяу аскерчиле, связистле дагъыда башхала бар эдиле. Ала республикабызны шахарларындан, эллеринден келгенле эдиле.
Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид саугъаланы берген сагъатында, хар фронтчуну къатына барыб, анга джылы сёзле айта эди.
Аны ызындан ветеранланы Александр Иванов алгъышлады.
«Сизни, Уллу Ата джурт къазауатда ёлгенлени алларында мен бёркюмю алама. Сизни арагъызда къазауатны уруш джоллары бла Москвадан Берлиннге дери баргъанла да аз тюлдюле. Биз сизни этген джигитлигигиз бла ёхтемленебиз, сау болугъуз!» - деди КъЧР-ни Парламентини башчысы.
Андан сора талай адам, сахнагъа чыгъыб, ветеранланы алгъышлаб, алагъа саулукъ, рахат джашау теджедиле. Джыйылыуну кёзюуюнде алагъа Черкесскеде къазауатны, урунууну ветеранларыны халкъ хору аскер джырланы джырлаб турду.
 
 
{jcomments}