Кёб болмай Къарачай-Черкесияны Москва шахарда таймаздан ишлеген келечилиги «Вклад представителей Карачаево-Черкесии в Великую Победу» деген ат бла «тёгерек стол» бардыргъанды.  Анга къошулгъанла Уллу Ата джурт къазауатда республиканы келечилери кёргюзген джигитликлени юслеринден докладла этгендиле.
 Алайда тамада къауумдан профессор, экономика илмуланы доктору, ООН-да Информатиканы къралла арасы академиясыны академиги, Къарачай-Черкесияны илмусуну махтаулу къуллукъчусу, Москвада Адыг диаспораны къартларыны советини тамадасы Агирбов Юрий,  Эресей Федерацияны Кърал Думасыны биринчи сайланнган къурамыны депутаты Акъбайланы Азрет,  филология илмуланы кандидаты Болатов Исхакъ болгъандыла. Ала джаш тёлюге къазауатдан сора болумну, кеслерини джашау джолларыны юслеринден хапар айтхандыла.
Уллу Ата джурт къазауатда бизни джердешлерибиз кёргюзген уллу джигитликлени хакъындан Марк Греков, Юсуф Джаппуев, Рахим Ионов, Къумукълуланы Асият, Натэлла Озова, Владимир Подсвиров эмда Арсен Тохтамышев докладла этгендиле.
«Тёгерек столну» ишине къошулгъанла, къаллай бир заман кетсе да, Ата джуртларын сакълай, биз быллай мамыр джашауда джашар ючюн, гитлерчи фашистле бла джанларын-къанларын аямай сермешгенлени халкъ унутмазлыгъыны, тёлюле эслеринде тутарыкъларыны юслеринден айтхандыла.
 
{jcomments}