Хычаманны (Майны) 9-да Черкесскени ара майданында Уллу Хорламгъа 73 джыл толгъанына аталгъан къууанч джыйылыу болду. Ары кёб адам келген эди.
Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидге республиканы аскер комиссары Арсен Темиров къууанч митингге хазыр болгъанларыны юсюнден рапорт берди. Андан сора чекчилени къаууму Хорламны байрагъыны копиясын, Эресей бла Къарачай-Черкесияны байракъларын чыгъардыла.
Эресей Федерацияны Президенти В.В.Путинни Къарачай-Черкес Республиканы Башчысына эмда бютеу джамагъатына ийген алгъышлауун окъудула.
Эресей Федерацияны Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев, Эресей Федерацияны Федерал Джыйылыууну Федерация Советини Председатели Валентина Матвиенко, Эресей Федерацияны Кърал Думасыны Председатели Вячеслав Володин, Эресей Федерацияны Президентини Администрациясыны тамадасы Антон Вайно, Эресей Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Олег Белавенцев, къралны субъектлерини тамадалары да ийген эдиле алгъышлау къагъытла.
Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид джыйылгъан миллетге алгъышлау сёз айтды.
«73 джылны мындан алгъа Уллу Ата джурт къазауат башланнган эди. Ол бизни къралны кёб миллетли халкъларыны джигитлик танытхан кёзюую эди.  Бизни къралны фашист Германияны хорлагъаныны бютеудуния тарих магъанасы барды. Ол къазауат къалай бошалгъанына кёре боллукъ эди бютеу дунияны адамларыны джашаулары. Къарачай-Черкесияны джашлары бла къызлары, къазауатны биринчи кюнлеринден башлаб, башха халкъланы келечилери бла бирге патриотлукъну юлгюсюн кёргюзгенден сора да Уллу Ата джурт къазауатны фронтларында Джуртлары ючюн джигитлик танытыб сермешгендиле.
Бизни джердешлерибиз, джанларын-къанларын аямай, Москваны, Ленинградны сакълагъандыла. Сталинградда, Кавказда болгъан къазауатлагъа къошулгъандыла. Украинаны, Белоруссияны, Прибалтиканы азатлагъандыла. Фашистлени Польшадан, Чехословакиядан, Болгариядан, Австриядан, Югославиядан къыстагъандыла. Аланы кеслерини уялары Берлинде къурутуугъа къошулгъандыла. Бизни мингле бла джердешлерибиз уллу кърал саугъала алгъандыла.
Биз, аны бир заманда да унутмай, эсибизде тутаргъа борчлубуз. Бизни къралны кючлюлюгю, аны халкъларыны бирикмеклигиди, Эресей Федерацияны Президенти В.В.Путинни тутхан политикасыды. Биз сёз беребиз Хорламыбызны кишиге бермезге. Хорламны кюнюнде ёлгенлеге бушуу эте, бусагъатда сау ветеранлагъа, тылда уруннганлагъа джюрекни теренинден бюсюреу эте, разылыгъыбызны билдиребиз. Багъалы ветеранла, сиз кёргюзген джигитлик, тирилик, къайгъырыу ёмюрде да унутуллукъ тюлдю», - деди Темрезланы Рашид.
Къууанчха келгенлени алларында Уллу Ата джурт къазауатны ветераны Михаил Бобрышев, Афганистанда къазауатда болгъан Юсуф Дюрменов, Черкесскеде 11-чи гимназияны ана тилден устазы Жанна Авидзба эмда башхала, сёлешиб, совет аскерлени Уллу Ата джурт къазауатда этген джигитликлерини юслеринден айтдыла.
Аны ызындан парад башланды. Парадны Эресей Федерацияны ФСБ-сыны Чекчи управлениесини КъЧР-де байракъланы элтген къаууму ачды. Аланы ызларындан къалгъанла бардыла. Правительствону Юйюню аллында парад баргъан майданда «Тигр» машинала, «КамАЗ» эмда бронетранспортёрла, Эресей Федерацияны Миллет гвардиясыны федерал къуллугъуну Къарачай-Черкесияда бёлюмюню отряды, «Выстрел» деб иш этилиб къуралгъан машина, башхала бар эдиле.
Андан сора къууанч митингге къошулгъанла, «Ёмюрлюк махтауну оту» деген мемориалгъа барыб, адетдеча, гокка хансла салдыла.
Уллу кърал байрамгъа - Хорламны кюнюне - аталгъан байрамла республиканы шахарлары бла районларында да болдула.
Къарачай-Черкес Республикада 70 минг адам къошулгъан «Ёлюмсюз полк» деген Бютеуроссия акция да бардырылды. Ол республиканы  шахарлары бла эллерини барында да къуралды.
Черкесскеде кюнорта заманда Хорламны Байрагъыны тюбюнде, кёб тюрлю халкъланы келечилеринден 19 минг адам биригиб, «Ёлюмсюз полкда» барды. Ала уллайгъанла, орта джылгъыла, студентле, школ окъуучула, предприятиелени, организацияланы коллективлери, профсоюз къуралышла эмда башхала эдиле. Адамла, Уллу Ата джурт къазауатха къошулгъанланы суратларын алыб, Ленин атлы орам бла Хорламны паркына, мемориалгъа дери бардыла. Темрезланы Рашид да юйдегиси бла «Ёлюмсюз полкну» ал тизгининде бара эди. Аны сабийлери аталарыны къарт аталарыны атасы Темрезланы Хамзатны джашы Солтанхамитни, Къоркъмазланы Ахматны джашы Джагъафарны, Илья Антонович Фетисовну портретлерин алыб бара эдиле.
Черкесскеде Хорламны кюнюн белгилеуню иши «Джашил айрымканнга» кёчдю. Анда, Черкесскени ара майданында уллу концертле болдула, сейир фейерверк бла тамамланды.

Лепшокъланы Хусеин.
 
 
{jcomments}