Бу кюнледе КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид, Уллу Хорламгъа 73 джыл толгъанын байрамларгъа хазырланыугъа атаб Къурау комитетни кенгешин бардырды.

Ол айтхандан, Хорламны джыллыгъын белгилеуге аталыб бардырыллыкъ ишлени хазырлаугъа тарих эсгертмеге сый бергенча къараб къоймай, анга джаш адамланы гражданлыкъгъа, патриотлукъгъа юретиуню баш затынача къараргъа  керекди.
«Сабийле Уллу Ата джурт къазауатны ветеранлары, бизни бусагъат, келлик заманыбыз рахат болур ючюн кёргюзген джигитликлени унутмазгъа, эслеринде тутаргъа керекдиле. Биз бусагъатда ветеранлагъа къаллай сый берсек, тарих тюзлюкню къалай сакъласакъ, сабийлерибиз да алай сакъларыкъдыла. Кенгирек магъана бериб айтсакъ, бизни къралны келир заманы да аны бла байламлы боллукъду», - деди Башчы.


Темрезланы Рашид, Уллу Ата джурт къазауатха къошулгъанланы, сакъатланы турмуш джашауларында чыкъгъан проблемаланы оноуун терк этерге кереклисини юсюнден тыйыншлы ведомстволагъа аманат этди. Сёз ючюн, аланы социал баджарылыуларын игилендирирге, джашагъан юйлерине, фатарларына ремонт этерге, медицина болушлукъ табдырыргъа керекди.
2018-чи джыл къазауатны ветеранларыны джашагъан джерлерине ремонт этерге республикан бюджетден 6 миллион сом бёлюннюгюн да айтды. Ол ачха джылны аягъына дери 117 ветеранны джашагъан джерлерине толу ремонт этерге джетерикди. Республиканы Башчысы муниципал къуралышланы администрацияларыны тамадаларына, аланы джерлеринде болгъан хар ветеранны контролгъа алыб, анга терен эс бёлюрге кереклисин аманат этди.
«Бизни фронтда болгъан багъалы адамларыбыз, къуру Хычаманны (Майны) 9-да тюл, башха заманлада да алагъа терен къайгъырылгъанын сезиб, разы болуб турургъа керекдиле», - деди Башчы. Ол Къурау комитетни ветеранлагъа эркин социал болушлукъ табдырыргъа бизнесни да айнытыргъа кереклисин да излегенди. Мемориал эсгертмелени, аскер обелисклени, аскер къабырланы болумларын тинтиб, керек болса, толу ремонт ишле бардырыб, аланы тёгереклерин джарашдырыргъа кереклисин да эсге салды.
Къарачай-Черкесияны джеринде атылыб къалгъан эсгертме неда аскер къабыр болмазгъа керекди, деди ол. Аланы хар бирине, къараб, джарашдырыб турурча школну неда предприятиени бегитирге тыйыншлы болгъанын айтыб, ол джууаблы ишни шахарланы, районланы администрацияларыны тамадаларына  борч этиб белгиледи. Джаш тёлюню патриотлукъгъа юретиуге тыйыншлы эс бёлюнюрге керекди, деди ызы бла да.
Уллу Хорламны кюнюне аталгъан ишлени арасында Черкесскеде Эсгериуню стелласын ачыуну да уллу магъанасы боллугъун чертди.
Темрезланы Рашид бюгюн Къарачай-Черкесияда къазауатны 2754 ветераны джашагъанын, аладан 142-си фронтлада болгъанларын айтыб, хар ветераннга адресли болушлукъ табдырыргъа кереклисин изледи.
Кенгешни кёзюуюнде джууаблы адамла ветеранлагъа социал болушлукъ табдырыуну юсюнден докладла этдиле. Ёсюб келген джаш тёлюню патриотлукъгъа юретиуню юслеринден этген оюмларын айтдыла.
Уллу Ата джурт къазауатда Хорламны 73-джыллыгъына аталыб этиллик ишле мийик дараджада бардырылыргъа кереклилерин чертиб айтды республиканы Башчысы.
 

 
{jcomments}