Хычаман айны 3-де Къарачай-Черкес Республикада къарачай халкъны 14 джылны баргъан кёчгюнчюлюкден тарих Джуртуна къайтханын белгиледиле. 

Ол байрамгъа аталгъан баш джыйылыу республиканы ара шахары Черкесскеде, Драма театрда, бардырылгъанды. Ол байрам Къарачай-Черкес Республиканы халкъларына къууанчны, тюзлюкню, бирикмекликни белгиси болгъанды. Къууанч джыйылыугъа Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Бориспийни джашы Рашид келген эди. Келгенлени арасында Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, Къарачай-Черкесияны Правительствосуну Председатели Аслан Озов, Россияны Кърал Думасыны Федерация Советини членлери, федерал структураланы джергили бёлюмлери, закон, джорукъ сакълагъан органланы тамадалары, республиканы Правительствосуну членлери, депутатла, дин къуллукъчула, джамагъат, миллет бирлешликлени тамадалары, КъЧР-ни шахарларындан, районларындан, келген келечиле бар эдиле. Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид байрам кюн бла республиканы джамагъатын алгъышлады.
«Бюгюн Къарачай-Черкесияны джамагъаты къарачай халкъны тарих Джуртуна къайтхан кюнюн белгилейди. Бу байрам 1957-чи джыл болгъан ишлени эсгериуге аталыб бардырылады. Къарачай халкъ законсуз киши джерге кёчюрюлгенини юсюнде тюзлюк орун алыб, къарачайлыланы джуртларына къайтарыб келген биринчи эшелонла Баталпашинск стансеге келгендиле.
Къарачай халкъ тарих Джуртуна къайтхандан сора  Къарачай-Черкесияны башха халкълары бла бирге мамыр джашау къурар джанындан кюрешгенди.
Къарачай халкъны Джуртуна къайтарыргъа энчи юлюш къошханланы барына, джюрек разылыгъымы билдиреме.
Республикагъа, бютеу къралыбызгъа рахат джашау, игиликле теджейме»,-деди Темрезланы Рашид.
Андан сора Къарачай-Черкес Республиканы муфтийи Бердиланы Исмаил хаджи сёлешиб, ёлгенлеге дууа этдирди. Аны ызындан Александр Нартов бабас да  ёлгенлеге къыйналыб талай сёз айтды.
Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни, КъЧР-ни  Халкъ Джыйылыууну (Парламентини), Правительствосуну атындан Къарачай  шахарда депортацияны джолунда ёлгенлеге аталгъан мемориалгъа делегация ийилди.
Къарачай халкъны Джангырыууну кюню республиканы халкъларына не болгъаныны юсюнден талай адам сёлешди. «Къарачай – алан халкъ» деген джамагъат бирлешликни тамадасыны орунбасары Боташланы Сулейман къарачай халкъны джюрегинде хычаман айны 3-чю кюню эркинликни, тюзлюкню кюнюча бегигенин айтды.
«Ол сезим адамланы джюреклеринде Орта Азия бла Къазахстанда 14 азаб джылны узунуна къуралгъанды. 1957-чи джыл хычаман айдан башлаб къарачайлыла Къарачай-Черкесияны башха халкълары бла бир юйдеги болуб, къарнашлыкъны, шохлукъну тамалында джашайдыла. Ала чачылгъан, къуругъан юйлерин джангыртыб, джангыдан ишлеб кюрешгендиле. Бусагъатда ата-бабадан келген адетлени унутмайын, къарачайлыла къарнаш шохлукъну бегите, башха халкъла бла биригиб, алагъа игилик теджей джашайдыла», - деди Боташ улу.
«Русь» деген Къарачай-Черкес регионал джамагъат бирлешликни тамадасы Евгений Жедяев, «Адыге-Хасэ» деген джамагъат къозгъалыуну советини башчысы Алий Асланов, «Абаза» деген джамагъат къозгъалыуну советини тамадасы Мухадин Шенкао, «Бирлик» деген джамагъат бирлешликни тамадасы Исмаил Катаганов, миллет джамагъат бирлешликлени башчылары къарачай халкъны Джуртуна къайтхан кюню бла алгъышлаб, аллай къыйынлыкъ бир халкъны тарихинде да болмазын излеб, Къарачай-Черкесияны бютеу халкъларына рахатлыкъ, бирикмеклик, къууанч джашау теджедиле.
Байрам ишин бардыргъан кёзюуде Къарачай-Черкес Республиканы артистлери концерт кёргюзюб турдула.
Къарачай халкъны Джангырыууну кюнюне аталгъан къууанч байрамла республиканы бютеу шахарларында, районларында да болдула. Ол кюннге атаб ат чабдырыудан эришиуле, башха ишле да бардырылгъандыла.
 
ЛЕПШОКЪЛАНЫ Хусеин.
 
{jcomments}