Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Эресей Федерацияны Президенти В.В. Путинни Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Олег Белавенцев табигъатны джакълау, сакълау джаны бла этиллик ишлеге атаб Нальчикде бардыргъан кенгешине къошулгъанды.

Кенгешни ача, Олег Белавенцев, Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин Федерал  Джыйылыугъа ийген Чакъырыуда табигъатны сакълау саулай къралны, хар бир адамны да борчлары болгъанларын, ол ишни биригиб, иги этерге керекди деб айтханын чертгенди.


«Табигъат не къадар таза болса, туризм да анга кёре ёсеригин унутмазгъа керекди. Экологияны халын иги этиу, властны органларыны баш ишлерини бириди», - дегенди келечи.
Ол андан ары кесини сёзюнде оноулары этилирге керекли бир къауум ишни белгилегенди. Аланы ичинде табигъатны сакълауну технологияларын джашаугъа кийириуню, экология къоркъуусузлукъну излемине кёре турист инфраструктураны джарашдырыргъа кереклисин  да чертгенди.
Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, 2017-чи джыл «Зелёный патруль» деген Бютеуроссия джамагъат бирлешлик билдиргенден, Къарачай-Черкесия Бютеуроссия экология рейтингде 11-чи орунну, Шимал Кавказ федерал округну субъектлерини арасында 1-чи орунну алгъанын айтханды. Аллай багъа бериу тюз болгъанын черте, Башчы бир къауум амалсыз этиллик ишни оноуун этерге кереклисин билдиргенди.
Озгъан джыл, Эресейни Президенти Экологияны джылы этиб баямлагъан эди. Къарачай-Черкесияда экология болумну иги этиу джаны бла талай иш этилгенди. Сёз ючюн, Черкесскеде турмушда хайырланыргъа болмагъан къаты керексиз затланы къоратхан полигонну джарашдырыуну биринчи этапы битгенди. Джангы полигонну айыргъан комплексини къурулушу тири джюрюш алгъанды. Регионну уллу промышленность предприятиелеринде букъуну, газны джыйгъан оборудование ауушдурулгъанды. Бусагъатда суу бла баджарылыуну объектлерини тазалагъан сооружениелерини джангыртыу барады. Алай Черкесск шахарда да этиледи. Тогъуз гидротехника сооружениени толу ремонту битгенди.
«Урупский ГОК» ОАО-ну ол ишлени тыйыншлы баджарырча эмда аланы хайырландырырча план салыннганды. 2016-чы джыл Эресей Федерацияны джеринде эм кёб адам баргъан Теберди заповедникни джеринде 2 экология маршрут джарашдырылгъанды.
Темрезланы Рашид айтхандан, экология болумну иги этиу ишле быйыл да бардырыллыкъдыла.

 
{jcomments}