Багъалы джердешле! Барыгъызны да Къарачай халкъны джангырыууну кюню бла таза джюрекден исси алгъышлайбыз!
Бу кюн къыйынлыкъгъа чыдагъанлары, кёлсюзлюк этмегенлери эмда тюзлюк хорларына ийнаннганлары кёчгюнчюлюк зулмулукъдан джарсыгъанлагъа кюч-къарыу бергенлерине шагъатлыкъ этеди. Къазауатны, кёчгюнчюлюкню къыйынлыкъларын сынаса да, уллу къоранчланы кёрсе да, къарачай халкъ, сакълагъан муратына джетиб, 1957-чи джыл хычаман айны 3-де туугъан джерине къайтханды. 14 джылны тышында ётдюрген мингле бла адамлагъа ол кюн къыйынлыкъгъа тёзгенлери бла аны хорлагъанларыны сыйлы саугъалары болгъанды.


Къарачайлыла, Кавказгъа къайтхандан сора, Къарачай-Черкесияны кёб миллетли юйюрюню башха миллетлери бла бирге республиканы экономика, социал эмда маданият ёсюмюне тыйыншлы юлюш къошхандыла. Эм магъаналысы – буруннгуларыны маданият терекелерин келир тёлюлеге сакълай эмда бере билгендиле.
Бу байрым кюн хар юйдегиге рахатлыкъ, урунууда джангы хорламла, ашхылыкъла теджейбиз!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы
Темрезланы Рашид
Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ
Джыйылыууну (Парламентини) Председатели
Иванов Александр
    Къарачай-Черкес Республиканы
Правительствосуну Председатели
Озов Аслан.
 
{jcomments}