Уллу Хорламны аллы бла Къарачай-Черкес Республикада «Георгиевчи лентачыкъ» деген акция башланнганды – ол Уллу Ата джурт къазауатда Хорламыбызны 73-джыллыгъына аталгъанды.
Алайды да, быйыл арттотур (апрель) айны 22-де джаш тёлюню аскер-патриот иннетде юретиуню шахар аралыгъыны тирилик танытхан келечилери Черкесскеде 1,5 минг лентачыкъны адамлагъа чачхандыла. «Георгиевчи лентачыкъ» Хорламны белгисиди, халкъ танытхан уллу джигитликни эсге салыргъа болушхан эсгертмеди, бюгюнлюкде рахат джашаугъа бёленнген джамагъатны уруш тюзледе джан бергенлеге билдирген разылыгъыды.


Бу акция алкъын барлыкъды. Анга КъЧР-ни Туризмини, курортла бла джаш тёлю политикасыны министерствосу башчылыкъ этеди.
Бу ишге юлюшлерин къошаргъа излеген джаш адамла Уллу Хорламны кюнюне дери регионну шахарлары бла районларында 7 мингнге джууукъ «георгиевчи лентачыкъны» адамлагъа берир мурат этедиле.
Бу патриот акциягъа «Бирикген Россия» партияны джергили бёлюмюню келечилери да тири къошулургъа хазырдыла – ала 8 минг чакълы бир «георгиевчи лентачыкъны» чачарыкъдыла.
Бюгюнлюкде бу акция республиканы бютеу шахарлары бла районларында къанат кергенди. Къобан бла Джёгетей Аягъы районлада эмда Къарачай шахарда бютюн да ол уллу джюрюш алгъанды.

 
{jcomments}