Республиканы багъалы ахлулары! 29 джылны мындан алгъа «Репрессиялагъа тюшген халкълагъа реабилитация этиуню юсюнден» закон алыныб, ол къыйынлыкъланы чекген миллетлеге джангырыр ючюн кюрешир мадар берилген эди.
Ётген ёмюрню биринчи джарымында кенг бардырылгъан кёчгюнчюлюкню ачыуун кёб халкъ сынагъанды. Аланы ата-бабаларыны джерлеринде джашар эмда сабий ёсдюрюр эркинликлери сыйырылыб эдиле. Алай бла Къарачай-Черкесияда къарачайлыла бла къазакъла да киши джерлеге кёчюрюлген эдиле. Алагъа киши джуртлада ётдюрген джыллары джигитликлери бла тёзюмлюлюклерин сынауну эмда биригиуню джыллары болгъандыла. Кёчгюнчюле, джюреклеринде тюзлюкню келирине ийнанмакълыкъларын, Ата джуртха сюймекликлерин сакълай,  ол сынауладан сый бла ётгендиле.


«Репрессиялагъа тюшген халкълагъа реабилитация этиуню юсюнден» 1991-чи джыл алыннган закон къазакълагъа къуру реабилитацияны кюню болуб къалмай, аланы адетлерин джангыдан айнытыуну, аны кибик келир тёлюлерине кеслерини динлерин, патриот сезимлерин, культураларын алдырыуну белгилери да болгъанды.
Къарачай-Черкесияны багъалы адамлары, сизни барыгъызгъа  да саулукъ-эсенлик, рахатлыкъ, ашхылыкъла, ишигизде джетишимле теджейбиз! 

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы
Темрезланы Рашид
Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ
Джыйылыууну (Парламентини) Председатели
Иванов Александр
    Къарачай-Черкес Республиканы
Правительствосуну Председатели
Озов Аслан.
 
{jcomments}