Багъалы джердешле!
Сизни барыгъызны да Эресейчи Парламентаризмни кюню бла алгъышлайбыз!
Бу кюн байрамланы россиячы орузламасына  2012-чи джыл никкол айны 27-де – Эресейни биринчи Кърал Думасы ишлеб башлагъан кюн – тюшгенди.
 Эресей Федерацияны бусагъатхы Парламенти, демократияны белгиси болуб, къралны аллында тургъан борчланы толтурууда магъаналы ишлени тындырады; Эресейни адамларыны джашауларын игилендириу бла байламлы законла джарашдырады эмда алады.
Къарачай-Черкесияны Халкъ Джыйылыуу (Парламенти) да, республиканы шахарлары бла районларыны келечилик органларын бирикдириб, Къарачай-Черкесияны политика системасыны баш чыгына саналады. Толтуруучу властны органлары бла, аны кибик кеси оноуларын кеслери этген джергили органла бла къысха байламлылыкъда ишлей, депутатла законланы бегитиуге, социал-экономика магъаналы ишлени толтуруугъа уллу юлюш къошадыла.


Бюгюн, Къарачай-Черкесияны алгъа таукел элтирге, халкъны джашаууну асыулулугъун игилендирирге болушургъа, адамланы эркинликлерин джакъларгъа къарыуундан-кючюнден келген ышаннгылы закон базасы барды, деб, толу ышанмакълыкъ бла айтыргъа боллукъду.
Багъалы джердешле, бу сыйлы кюн сизни барыгъызгъа да саулукъ-эсенлик, рахатлыкъ, тутхучлу ёсюм, парламентарийлеге да Къарачай-Черкесия бла бизни Ата джуртубуз Эресейни хайырларына законла джарашдырыуда джетишимле теджейбиз!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы
Темрезланы Рашид
Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ
Джыйылыууну (Парламентини) Председатели
Иванов Александр
    Къарачай-Черкес Республиканы
Правительствосуну Председатели
Озов Аслан.
 
{jcomments}