Совет халкъны Уллу Ата джурт къазауатда Хорлагъаныны кюню – 9-чу Хычаман (Май) ай – джууукълашыб келеди. Аны аллы бла Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, Уллу Ата джурт къазауатны республиканы шахарлары бла районларында джашагъан ветеранлары бла тюбешиу бардырыб, аланы КъЧР-ни джамагъатыны атындан Хорламны кюню бла исси алгъышлагъанды.
Тюбешиуде Черкесск шахарны мэри Тамбиев Руслан да болгъанды.
Республиканы Башчысы, Къарачай-Черкесияны бу тюбешиуге келген ветеранларын да айтыб, абадан тёлюню Уллу Ата джурт къазауатда къралны баш эркинлиги бла азатлыгъы ючюн душманнга къаршчы джанларын-къанларын аямай, джигит сермешген адамларына джюрек разылыгъын билдириб, бюсюреу этгенди.


Аны кибик ол тарих кертилик бла тюзлюкню, къралны излемлерин къоруулаугъа эмда фронтчуланы джашауларын иги этиуге салгъан уллу юлюшю ючюн Россия Федерацияны Президенти Владимир Путиннге да махтаула бергенди.
«Биз, келир заманны тёлюсю, Хорламны сиз келтирген Байрагъын сый бла тутарыгъыбызгъа ийнандырама мен сизни, багъалы ветеранла, - дегенди ол тюбешиуде. – Бюгюн биз сабийлерибиз, келир тёлюле сиз келтирген Хорламны билиб, багъалатыб, къралларын сиз сюйгенча сюйюб  турур ючюн къолдан келгенни барын  этерге керекбиз».
Темрезланы Рашид джаш тёлюню патриотлукъгъа юретиуге къошхан юлюшлери ючюн да ветеранлагъа бюсюреу этиб сёлешди, алагъа кючлю сюек саулукъ, насыб теджеди.
Республиканы Башчысы тюбешиуге келген ветеранланы КъЧР-ни баш саугъасы бла – «Къарачай-Черкес Республиканы аллында махтаулу ишлери ючюн» деген ордени бла – саугъалагъанын да айтды.
Ушакъны кёзюуюнде къазауатны ветеранлары урушну джылларында бардыргъан сермешиулерин эсге тюшюрдюле, джаш тёлюню юретиу бла республиканы андан ары ёсдюрюуню юслеринден оюмларын айтдыла. Къарачай-Черкесияны хар адамы, дедиле ала, кесини гитче  джуртун, аны бла бирге къралын керти джюреги бла сюерге, багъалатыргъа керекди. 
Республиканы ветеранларыны атларындан Николай Антипов, таймаздан къайгъырыб тургъаны ючюн Къарачай-Черкесияны башчылыгъына джюрек разылыгъын билдириб сёлеше: «Бизни унутмай, къайгъыбызны этиб тургъаныгъыз ючюн сау болугъуз. Биз мындан ары да къарыуубуздан-кючюбюзден келгенича Ата джуртубузгъа къуллукъ этиб турлукъбуз», - деди. 
Тюбешиуге келген эдиле:
Исправна станседен Таранов Иван Семёнович – Ата джурт къазауатны II-чи дараджалы орденини кавалери;
Преградна станседен Корнев Пётр Григорьевич – Ата джурт къазауатны I-чи дараджалы орденини, «Аскер джигитликлери ючюн» деген медалны кавалери. Шимал Кавказ фронтда къазауат этгенди;
Медногорск посёлокдан Роговой Василий Семёнович – ефрейтор. Чекчи полк. Экинчи Украин фронт;
Эркин-Халкъ элден Карасов Якуб Абдулович – Ата джурт къазауатны II-чи дараджалы орденини, «Джигитлиги ючюн», «Германияны хорлагъаны ючюн», «Венаны алгъаны ючюн», «Праганы азатлагъаны ючюн» деген медалланы кавалери, Баш командующийни Бюсюреу къагъытларыны иеси;
Псыж элден Мазов Умар Айсович – «Джигитлиги ючюн» деген медалны кавалери. Связны 130-чу гвардия батальонуну связисти;
Черкесск шахардан Антипов Николай Александрович, Ата джурт къазауатны II-чи дараджалы ордени бла 15 медалны кавалери. Украин фронтда къазауат этгенди;
Черкесск шахардан Къанаматланы Абдулну джашы Хамит – Ата джурт къазауатны I-чи, II-чи дараджалы орденлерини, Къызыл Джулдузну эки орденини, талай медалны кавалери. Калинин, Прибалтика фронтланы къурамларында связны ротасыны командири;
Черкесск шахардан Попова Надежда Павловна – Къызыл Джулдуз орденни, «Джигитлиги ючюн», «Кавказны къоруулагъаны ючюн» деген медалланы кавалери. Тамада сержант, тахсачы;
Шайдокова Валентина Егоровна – «Германияны хорлагъаны ючюн» деген медалны кавалери. Биринчи Белорус фронтда къуллукъ этгенди, Липецкден Берлиннге дери баргъанды. Совет аскерле Рейстагны алгъандан сора аны къабыргъасына къол салгъанды.
Къазауатны ветеранлары, Къарачай-Черкесияны Башчысы бла тюбешиб, республиканы бюгюннгю болумуну, кеслерини джашауларыны юслеринден оюмларын айтхандан сора джюреклеринде разылыкъ бла ышанмакълыкъны сезимлери орнала чачылгъандыла.

 
{jcomments}