Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председатели Озов Аслан, «Россияны почтасыны» КъЧР-де филиалыны директору Лайпанланы Ахмат бла тюбешиб, ол башчылыкъ этген ведомствода ишни къалай къуралгъанындан хапар соргъанды. Ол да республиканы Премьер-министрине почтачыла регионну адамларына этген джумушларыны эмда санагъатны ёсюмню джолуна салыр ючюн бардырылгъан ишлерини юслеринден джарашдырыб хапар айтханды. «Биз арт кёзюуде ишни хайыр бериую бла этимлилигин ёсдюрюуге айырыб уллу эс бёлебиз, - дегенди филиалны башчысы. – Ол джаны бла биз, отузунчу орунну алыб, «Россияны почтасында» эм игилени бирине саналабыз. Алай а, уллу кёллю болмай, ишибизни андан да иги этерге кюрешебиз».
А. Лайпан улу айтхандан, «Доступная среда» деген программаны толтурууну юсю бла бир кемизлери болуб, аз къымылдагъан адамлагъа почта байламлылыкъны 14 объекти джангыдан джарашдырылгъанды. Аны бла да къалмай, почтальонла коммунал джумушла ючюн тёлеулени юйлеринде алыр ючюн управлениеге 100-ден артыкъ почта-касса терминал берилгенди. Автопарк да иги танг джангыртылгъанды.
КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Озов Аслан, филиалны директоруну хапарына эс бёлюб тынгылагъандан сора, республиканы башчылыгъы Къарачай-Черкесияда почта байламлылыкъны асыулулугъу ёсер джанындан болуб тургъанын черте: «Хар элде почта къуллукъ заманны излемине кёре къуралырча этерге керекди. Биз ол затда связгъа тыйыншлы болушлукъ этерге да хазырбыз», - дегенди.
Не джашырыу, связны бюгюн бир-бир элледе ишлеген бёлюмлери, хайыр тюшюрген къой эсенг, кеслери кеслерин да асыраялмайдыла. Алай а биз барыргъа къыйын къыйыр элледе да почтаны бёлюмлерин джабар къайгъылы тюлбюз, аланы ишлерини асыулулукъларын ёсдюрюр къайгъылыбыз, дегенди Лайпанланы Ахмат. Ол, айтханыны кертилигине юлгюле келтире, озгъан джыл почта байламлылыкъны бир-бир тау элледе бёлюмлери связны спутник каналлары бла баджарылгъанларын билдиргенди.
«Республиканы башчылыгъыны болушлугъу бла Доммай эмда Малокурганный посёлоклада связны эки модуль бёлюмю къуралгъанды. Быйыл да аллай эки бёлюм ачыллыкъды. Аланы бири Къаро-Паго элде, бири да Ильич элде орналлыкъдыла»,- деб да чертгенди.
Тюбешиуде аллыбызда кёзюуде «Россияны почтасыны» республикада ачыллыкъ джангы бёлюмлерини юслеринден да сёз баргъанды. «Ала джангы техника бла эмда джумуш этиуню алчы технологиялары бла баджарылгъан бусагъатдагъы почта офисле боллукъдула», - дегенди республикан филиалны директору, аланы юслеринден Премьер-министрге хапар бере.
КъЧР-ни Башчысыны эмда Правительствосуну пресс-къуллугъу.
 
 
{jcomments}