Красный Восток элде заманны излемине джууаб берген кёб функциялы спорт комплексни къурулушу битгенди.
Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид бла «Алашара» деген абаза-абхаз этносну айнытыуну къралла арасы ассоциациясыны тамадасы Экзеков Мусса Гитче Къарачай районну джеринде ол спорт комплексни ачдыла.
Бу джангы спорт комплекс джамагъат къуллукъчу, меценат Экзеков Муссаны болушлугъу бла ишленнгенди.
Темрезланы Рашид Красный Восток элни адамларын джангы спорт комплексни хайырланыугъа берилгени бла джылы алгъышлады.
«Биз да былайда болуб, бу ашхы мекямны фундаментин салгъанлы бери джыл бла джарым заман кетди. Бу аламат затны властла бла энчи бизнес, джамагъат биригиб этгендиле. Артыкъ да бек «Алашара» деген джамагъат организацияны тамадасы, джердешибиз, мени тенгим Экзеков Муссагъа бу сейир спорт сооружениени къурулушуна салгъан къыйыны ючюн разылыгъымы билдиреме. Быллай адамланы башламчылыкъларындан, кючлеринден бизни республиканы джаш адамлары, джангы ёчле, медалла алыб, республикабызны атын айтдырлыкъларына мен толу ийнанама. Бусагъатда джаш адамланы асламысы спорт бла кюреширге излейди. Къралыбызны Президенти В.В.Путинни спорт политикасы спортну олимпия тюрлюсюн ёсдюргенден сора да, ёсюб келген джаш тёлюню саулукълу, тюз халили этиуге джораланыбды. Аны бла байламлы ачылады Гитче Къарачай районну Красный Восток элинде бу джангы спорт комплекс. Ол мийик дараджада ишленнгенди. Бери сабийле, уллула да, келиб, спорт бла кюреширикдиле. Ала регионну спорт джашаууна джангы хорламла келтирликлерине мен ышанама», - деди Темрез улу.
Андан сора Темрезланы Рашид  Экзеков Муссагъа КъЧР-ни баш кърал саугъасын - «Къарачай-Черкес Республиканы аллында махтаулу ишлери ючюн» деген орденин - берди.
Экзеков Мусса да республиканы Башчысы Темрезланы Рашидге спорт комплексни къурулушуна этген болушлугъу ючюн джюрек разылыгъын билдирди.
Красный Восток элни Къартларыны советини тамадасы Кральби Джемакулов, элчилени атларындан республиканы тамадаларына бюсюреу этиб, кёб джылы сёз айтды.
«Сабийле, джаш адамла, уллайгъанла да юренирча спортну бу къаласында не тюрлю керекли зат да барды. Болум джюреклени къууандырады. Рашид Бориспиевич, быллай ашхы спорт комплекс ишлерге болушханыгъыз ючюн, элибизни джамагъаты сизге бек разыды. Бу сооружение элни джашаууну дараджасын ёсдюрлюкдю. Экзеков Мусса да, сау болсун, элчилени джашау болумларын иги эте, къолундан келгенни аямайды. Сизни терен къайгъырыуугъузну кючюнден, элчиле заманларын магъаналы ашырлыкъдыла», - деди Кральби Джемакулов.
Темрезланы Рашид бла Экзеков Мусса Гитче Къарачай районну джаш спортчуларына эсгериу медалла бердиле. Республиканы Башчысы Темрез улу да спорт комплексни ачхычын Красный Восток элни эм джаш спортчусуна берди. Келген къонакъла айланыб спорт комплексни ичине къарадыла.
Андан сора Темрезланы Рашид, ишни юсю бла Гитче Къарачай районну эллерини администрацияларыны башчыларын джыйыб, Шахарланы, эллени джарашдырыуну джылына атаб, кенгеш бардырды.
 
 ЛЕПШОКЪЛАНЫ Хусеин.
 
{jcomments}