Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, республиканы Премьер-министри Озов Аслан бла ишчи тюбешиу бардырыб, КъЧР-ни социал-экономика ёсюмюню болумун сюзгенди.

Ол тюбешиуде неден да алгъа республика кесини адамларына баджарыргъа джюкленнген социал борчларын толусу бла толтургъаны бла къалгъанына къарагъандыла. Республиканы Башчысы бла Премьер-министри бюджетниклеге айлыкъ хакъларын заманларында берир ючюн не этилгенин артыкъ да уллу магъана бериб сюзгендиле.
Тюбешиуде Къарачай-Черкесияда спорт инфраструктураны объектлерин ишлеу къалай баргъанына да къаралгъанды. Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Озов Асланны ол объектлени  ишлеуню джюрюшюн  таймаздан кёз туурада тутарыгъын излегенди.
«Спорт учреждениелени белгиленнген заманларына ишлеб бериу бла аланы асыулулукъларын ёсдюрюуге айырылыб уллу эс бёлюнюрге кереклисин не аз да унутуб боллукъ тюлдю. Къайтарыб айтама: спорт объектле заманларында да, асыулу да ишленирге керекдиле», - деб чертгенди КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид.
 
 
{jcomments}