Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид республикада Джамагъат джорукъну сакълауну координацион кенгеши бла Наркотиклеге къаршчы кюрешиуню республикан комиссиясыны биргелей джыйылыуларын бардыргъанды.

Ол анда разы болуб чертгенден, Координацион кенгешни членлери боюнларына салыннган борчланы хар заманда асыулу толтурадыла. Россия Федерацияда президент сайлаулагъа хазырланыу бла аланы бардыргъан кёзюуледе ала ол борчларын артыкъ да уллу джууаблылыкъ бла толтурургъа керекдиле. Ала адамла кёб джыйылгъан джерледе джамагъатны къоркъуусузлугъун сакълауну толу баджарыу бла байламлы ишле бардыргъанлай турургъа борчлудула.

«Ол джаны бла бардырылыргъа керекли ишле уа, - дегенди ол, - республиканы Терроризмге къаршчы кюрешген комиссиясы бла Оператив штабыны бегимлеринде кескин кёргюзюлгендиле. Бу ишде башчылыкъгъа да аланы тутаргъа керекди».
Къарачай-Черкес Республиканы чеклери тыйыншлысыча сакъланыб турурча этиу джыйылыуда сюзюлген баш ишлени бири болду. Анда Россия Федерацияны Кърал чеклерин сакълау бла байламлы закону тюрлю-тюрлю органла бла учреждениелени юслери бла толтурулгъаны айтылыб, бу ишни баджарыуну кърал властланы органлары, турист организацияла, кеси оноуларын кеслери этген джергили къуралышла бир-бирлери бла къысха байламлылыкъда бардырыргъа кереклилери айырылыб уллу магъана берилиб чертилди.
«Таулагъа кёб кюннге походха барыргъа излеген турист бёлекле, - деди КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид, - чек зонадан ётерге пропускала алгъан бла бирге МЧС-ни джергили бёлеклеринден да эркинлик алыргъа тыйыншлыдыла. Бу практика совет заманда джетишимли  джюрютюлюб тургъанды. Ол заманда МЧС-ни контроль-къутхарыучу къуллукълары туристлеге кёргюзюлген маршрутла бла барыргъа эркинликле амалсыз этилирге керекли регистрация этилгенден сора маршрутланы къыйынлыкъларына-тынчлыкъларына, туристлени ол маршрутланы ётер дараджалары, хазырлыкълары эмда тыйыншлы снаряжениелери болгъанлары бла къалгъанларына кёре бергендиле. Бу джорукъну хайырландырсакъ, ол бизге бюгюн да къонакъларыбызны джашаулары бла саулукъларын  сакъларгъа болушурукъду», - деди КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид. Республиканы Парламентини Председатели Иванов Александрдан, ол джорукъну хар затына къараб, анга закон дараджа  берир мадар этерин да изледи.
Джыйылыугъа къошулгъанла наркотиклеге къаршчы кюрешиу бла адамланы араларында аны бла байламлы профилактика ишле бардырыугъа багъышланыб джарашдырылгъан республикан программаланы хайырлылагъа санагъанларын билдирдиле. Координацион кенгешни членлери Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидге школлада наркоманиягъа къаршчы бардыргъан профилактика ишлерини юслеринден отчётла бердиле. Ала школ сохталаны араларында кеслерини разылыкълары бла тестирование бардырыу ол ишлени бири болгъанын айтдыла. КъЧР-ни билим бла илму министри Кравченко Инна 2017-чи джыл аллай тестированиеден 13501 адам ётгенин чертди.
Координацион кенгешни членлери бу ишни мындан ары да бардырыб турургъа кереклиге санагъанларын айтдыла.

 
{jcomments}